• همایش های ملی و بین المللی و جشنواره ها

  • همایش ها ی دانشگاه

  • تقویم آموزشی

  • کاربران حاضر

  • ویدئو کلیپ

 

 

 


نيمسال اول 93-92

انتخاب واحد اولیه 21/ 5 /  92  لغايت  26 /5/ 92

انتخاب واحد نهایی 13 /6/ 92  لغايت  20 /6/ 92

شروع درس شنبه  30 /6/ 92

حذف واضـافه  6 /7/ 92   لغايت  10 /7/ 92

پايان درس   20 / 10  /92

امتحانات21/ 10/ 92 لغايت  6/ 11/ 92

نيمسال دوم 93- 92

انتخاب واحد اولیه  23 /9/ 92 لغايت  4 /10/ 92

انتخاب واحد نهایی 12 /11/ 92  لغايت  18 /11/ 92

شروع درس19 /11/ 92

حذف واضافه 26 /11/ 92 لغايت 2 /12/ 92

پايان درس 23 /3/ 93

امتحانات24 /3/ 93  لغايت 11 /4/ 93

تابستان 93-92

انتخاب واحد 21 /4/ 93  لغايت 23 /4/ 93

شروع درس 24 /4/ 93

پايان درس 31 /5/ 93

امتحانات 1 /6/ 93 لغايت 6 /6/ 93

دوره تابستان حذف و اضافه ندارد

ما 37 مهمان آنلاین داریم