جزئیات نحوه ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 96 دانشگاه آزاد اسلامی

جزئیات نحوه ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 96 دانشگاه آزاد اسلامی/ برگزاری آزمون در بهمن و اردیبهشت

 

ثبت‌نام شرکت در آزمون دروه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از 17 آذر آغاز شده است. داوطلبان با مراجعه به سایت سنجش و پذیرش این دانشگاه می‌توانند حداکثر تا 27 آذر در این آزمون ‌ها ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متقاضیان ثبت‌نام در آزمون دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از 17 تا 27 آذر با مراجعه به سایت http://azmoon.org می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام بر روی این سایت وجود دارد که داوطلبان بعد از مشاهده و مطالعه دقیق آن می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند. هم‌چنین متقاضیان باید با پرداخت مبلغ 1,600,000 ریال کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون را تهیه و کد آن را در فرم ثبت‌نام وارد کنند.

در دوره دکتری تخصصی با آزمون،هر داوطلب با توجه به علاقه و بدون در نظر گـرفتن مـدرک کارشناسی ارشد خود (به جز رشته‌های دارای شرط تجـانس مدرک پایه در گروه‌های پزشـکی و دامپزشـکی کـه در دفترچه راهنما درج شده است) می‌تواند با رعایت مفاد دفترچه راهنما یک مجموعه امتحـانی را انتخـاب و در فـرم درخواست ثبت‌نام اینترنتی درج کند.

زمان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه داوطلبان حداکثر 3 تا 4 روز قبل از برگزاری آزمون از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش انجام می‌شود.

آزمون دکتری تخصصی روز جمعه 8 بهمن سال 95 برگزار می‌شود.

شرایط پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره دکتری بدون آزمون

متقاضیان شـرکت در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون نیز باید رشـته‌ای متجـانس و همنام (در مجموعه انتخابی) را با رشته فارغ‌التحصـیلی دوره کارشناسی ارشد خود، انتخاب کنند و در زمان ثبـت‌نـام از مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده باشند.

داوطلبان باید مدرک کارشناسی ارشد (فـوق لیسـانس )، مدرک دکتری عمومی یا حرفـه‌ای در رشـته‌هـای پزشـکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی و دامپزشـکی داشته باشند یـا مشغول به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ارشد باشند.

همه حائزین شرایط درخواسـت کننـده دوره دکتـری تخصصی(بدون آزمون) شامل استعدادهای برتـر و فـارغ‌التحصـیلان ممتـاز‌ براسـاس حــداقل معـدل 17 بــرای رشــته‌هــای پزشــکی و دامپزشکی، 18/5 برای رشته‌های علـوم انسـانی و 17/5 بـرای بقیه رشته‌ها با رعایت سـایر شـرایط منـدرج در شـیوه نامـه اجرایی براساس معدل و رتبه‌بندی و متناسب با ظرفیت بـرای‌ هر یک از رشته‌محل‌های انتخابی گـزینش و بـرای مصـاحبه علمی به گروه های تخصصی مربوط معرفی مـی‌شـوند.

امتیـاز نهایی هر داوطلب براساس شاخص‌های پژوهشی –آموزشی و مصاحبه منطبق بر شـیوه‌نامـه اجرایـی محاسـبه و بـه عنـوان شاخص برای گزینش نهایی داوطلبان ملاک است. هم‌چنین حداقل نمره پایان‌نامه داوطلبان دوره دکتری بدون آزمون برای همه رشته‌ها باید 18/5 و رشته فارغ‌التحصیلی‌شان در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در دوره دکتری متجانس و همنام باشد.

داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شـرایط دعوت به مصـاحبه باید نسـخه‌ای از فایـل مقـالات و تولیدات علمی چاپ شده در مجلات ISI یا مجلات علمـی پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه بـه گـروه تخصصی مربوطه ارائه کنند

لازم به ذکر است دانشجویانی که دارای دروس معادل‌سازی شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون نمی‌شوند.

ثبت‌نام از فـارغ‌التحصـیلان ممتـاز برای برخورداری از امتیاز پذیرش بدون آزمون به صورت اینترنتی انجام مـی‌شـود کـه مشـابه ثبـت‌نـام داوطلبان شرکت در آزمون است. زمـان و چگــونگی ثبــت‌نــام از داوطلبــان دوره بــدون آزمــون دکتری سال 96 متعاقباً از سوی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام خواهد شد.

نحوه ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

متقاضیان ثبت‌نام در آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از 17 تا 27 آذر با مراجعه به سایت http://azmoon.org می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام بر روی این سایت وجود دارد که داوطلبان بعد از مشاهده و مطالعه دقیق آن می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند. هم‌چنین متقاضیان باید با پرداخت مبلغ 800,000ریال کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون را تهیه و کد آن را در فرم ثبت‌نام وارد کنند.

با توجـه بـه اینکـه پـس از خریـد اینترنتـی کارت اعتباری ثبت‌نـام امکـان بـازپس‌گیـری آن وجـود ندارد لذا به داوطلبان توصیه می‌شود پس از آگـاهی از شرایط و ضـوابط ثبـت‌نـام نسـبت بـه خریـد کـارت اعتباری اقدام کنند.

هر داوطلب می‌تواند بـدون در نظـر گـرفتن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسـی و بـا توجـه بـه علاقه، یک مجموعه را انتخاب (بـه اسـتثنای گـروه علوم پزشکی که داوطلبان ایـن گـروه ملـزم بـه رعایـت شرط تجانس مجموعه امتحانی با مدرک فـارغ‌التحصـیلی خود هستند) و در فرم درخواست ثبت‌نام‌ اینترنتی درج کند.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی روزهای 28 الی 30 اردیبهشت سال 96 برگزار خواهد شد.

شرایط پذیرش استعدادهای برتر در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون

همه حـائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره کارشناســـی ارشـــد شـــامل اســـتعدادهای برتـــر و فارغ‌التحصیلان ممتاز براسـاس حـداقل معـدل 16 بـرای رشته‌های غیر علوم انسانی و 17 بـرای رشـته‌هـای علـوم انسـانی و همه شـرایط منــدرج در شـیوه‌نامـه اجرایــی براساس امتیازات حاصل از معدل و سایر شـاخص‌هـای مرتبط ارزیابی و براساس ظرفیت 10 درصـدی بـرای هـر یک از رشته‌محل‌های انتخـابی گـزینش علمـی خواهنـد شد.

پذیرش دانش آموختگان واجـد شـرایط در هـر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان سـال در رشته همنام و متجانس امکان‌پذیر است.همچنین تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شـده مجاز نیست و دانشجویانی که دارای دروس معادل‌سازی شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون نمی‌شوند.

ثبت‌نام از فـارغ‌التحصـیلان ممتـاز برای برخورداری از امتیاز پذیرش بدون آزمون به صورت اینترنتی انجام مـی‌شـود کـه مشـابه ثبـت‌نـام داوطلبان شرکت در آزمون این است. زمـان و چگــونگی ثبــت‌نــام از داوطلبــان دوره بــدون آزمــون کارشناسی ارشد سال 96 متعاقباً اعلام خواهد شد.

داوطلبان برای پاسخ به سوالات‌شان می‌توانند به «سیستم پاسخ گویی به سوالات» مراجعه یا با شماره مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی 4743_021تماس بگیرند.