دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸
مقطعرشتهثابتمتغیرشهریه کلبیمهخدمات آموزشیمبلغ پرداختنی
کارشناسيپرستاري (با آزمون)17194212130433093023752227500118000031445022
کارشناسيعلوم و مهندسي صنايع غذايي652568062134971273917827500118000013946678
کارشناسيعلوم ورزشي3697615244217261397882750011800007347288
کارشناسيزبان و ادبيات فارسي1111766156905126808182750011800003888318
کارشناسيعلوم سياسي1021033144098524620182750011800003669518
کارشناسيتربيت مترجم زبان انگليسي3032089427921673113052750011800008518805
کارشناسيباستان شناسي1153928145235026062782750011800003813778
کارشناسيزبان و ادبيات انگليسي1715121242057041356912750011800005343191
کارشناسيعلمي كاربردي مترجمي خبر انگليسي1715121242057041356912750011800005343191
کارشناسيزبان وادبيات فرانسه *1046224147654525227702750011800003730270
کارشناسيزبان و ادبيات عربي *1044387147395225183392750011800003725839
کارشناسيفقه وحقوق اسلامي1684494237734640618412750011800005269341
کارشناسيحقوق419132759152501010657827500118000011314078
کارشناسيروان شناسي39800015617003959700427500118000010804504
کارشناسيعلوم تربيتي1684494237734640618412750011800005269341
کارشناسيفيزيك2496782237734648741292750011800006081629
کارشناسيریاضیات و کاربردها1605431152863931340712750011800004341571
کارشناسيفلسفه وحكمت اسلامي1052808148583225386412750011800003746141
کارشناسيشيمي محض2198897149773136966292750011800004904129
کارشناسيمهندسي برق563672245126181014934027500118000011356840
کارشناسيعلوم و مهندسی محیط زیست1977712158330735610192750011800004768519
کارشناسيزیست شناسی جانوری1698130161688833150182750011800004522518
کارشناسيزيست شناسي سلولي ومولكولي - ميكروبيولوژي (با آزمون)652568062134971273917827500118000013946678
کارشناسينقاشي2333700155717138908722750011800005098372
کارشناسيمرمت بناهاي تاريخي2280257152149138017492750011800005009249
کارشناسيمهندسي معماري662524945126181113786727500118000012345367
کارشناسيمهندسي شهرسازي3775885257186263477472750011800007555247
کارشناسيجغرافیا1069654150961125792662750011800003786766
کارشناسيحسابداري3142348443480475771522750011800008784652
کارشناسيمديريت بازرگاني1684494237734640618412750011800005269341
کارشناسيعلم اطلاعات و دانش شناسی1094921154527126401932750011800003847693
کارشناسيمهندسي كامپيوتر3077520246379355413142750011800006748814
کارشناسيعلوم كامپيوتر1938839155218134910212750011800004698521
کارشناسيمهندسي عمران578249946293391041183927500118000011619339
کارشناسيمهندسي مكانيك558812944737311006186127500118000011269361
کاردانيآموزش زبان وادبيات فارسي1149608208703932366482750010600004324148
کاردانيآموزش زبان انگليسي1149608208703932366482750010600004324148
کاردانيآموزش دینی و عربی1149608208703932366482750010600004324148
کاردانيآموزش وپرورش ابتدايي1149608208703932366482750010600004324148
کاردانيعلوم ورزشی2160687208703942477262750010600005335226
کاردانيآموزش رياضي1617848208703937048872750010600004792387
کاردانيتربيت معلم آموزش علوم تجربي1617848208703937048872750010600004792387
کاردانيكاردانی فني برق1809402208703938964412750010600004983941
کاردانيكاردانی فني مخابرات1809402208703938964412750010600004983941
کاردانيكاردانی فني برق - الكترونيك1809402208703938964412750010600004983941
کاردانيكاردانی فني برق و تاسيسات1809402208703938964412750010600004983941
کاردانيکاردانی تكنولوژي محيط زيست1809402208703938964412750010600004983941
کاردانيهنرهاي تجسمي2128731208703942157702750010600005303270
کاردانيکاردانی حفاظت ومرمت آثار تاريخي2045169219140542365742750010600005324074
کاردانيکاردانی معماري2045169219140542365742750010600005324074
کاردانيکاردانی معماري - سنتي2045169219140542365742750010600005324074
کاردانيکاردانی حسابداري1149608208703932366482750010600004324148
کاردانيکاردانی مديريت بازرگاني1149608208703932366482750010600004324148
کاردانيمديريت صنعت جهانگردي1149608208703932366482750010600004324148
کاردانيکاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی1330413208703934174532750010600004504953
کاردانيکاردانی نرم افزار كامپيوتر1883569208703939706082750010600005058108
کاردانيكاردانی فني كارهاي عمومي ساختمان1809402208703938964412750010600004983941
کاردانيكاردانی فني ماشين ابزار1809402208703938964412750010600004983941
کارشناسي ناپيوستهمديريت بازرگاني2021954280332448252782750011800006032778
کارشناسي ناپيوستهمهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي833020652230021355320927500118000014760709
کارشناسي ناپيوستهمعماري833020652230021355320927500118000014760709
کارشناسي ناپيوستهآموزش زبان انگليسي1220873175822029790942750011800004186594
کارشناسي ناپيوستهآموزش ديني وعربي *1239657178526730249242750011800004232424
کارشناسي ناپيوستهآموزش و پرورش ابتدايي3380881486889982497812750011800009457281
کارشناسي ناپيوستهتربيت دبير تربيت بدني وعلوم ورزشي4072070245658665286562750011800007736156
کارشناسي ناپيوستهآموزش رياضي3320397270495760253552750011800007232855
کارشناسي ناپيوستهآموزش علوم تجربي3320397270495760253552750011800007232855
کارشناسي ناپيوستهمهندسي تكنولوژي الكترونيك776544648688991263434627500118000013841846
کارشناسي ناپيوستهمهندسی تکنولوژی مخابرات- انتقال4314137270495770190952750011800008226595
کارشناسي ناپيوستهمهندسي تكنولوژي برق - شبكه هاي انتقال و توزيع4314137270495770190952750011800008226595
کارشناسي ناپيوستهمهندسي تكنولوژي برق- قدرت776544648688991263434627500118000013841846
کارشناسي ناپيوستهمهندسي منابع طبيعي - محيط زيست2735333178526745206012750011800005728101
کارشناسي ناپيوستههنرهاي تجسمي - نقاشي4314137270495770190952750011800008226595
کارشناسي ناپيوسته معماري833020652230021355320927500118000014760709
کارشناسي ناپيوسته حسابداري3639517504597186854882750011800009892988
کارشناسي ناپيوستهعلم اطلاعات و دانش شناسی1268155175822030263762750011800004233876
کارشناسی ناپیوستهمهتدسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر4510234282791573381492750011800008545649
کارشناسي ناپيوستهمهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو4549453285248774019412750011800008609441
کارشناسي ناپيوستهمهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد - قالبسازي4314137270495770190952750011800008226595
کارشناسي ناپيوستهمهندسي اجرايي عمران4314137270495770190952750011800008226595
کارداني پيوستهالكتروتكنيك- برق صنعتي3410765389351273042772750010600008391777
کارداني پيوستهالكترونيك - الكترونيك عمومي3351448382577671772242750010600008264724
کارداني پيوستهنقشه كشي معماري- معماري3756835399506677519012750010600008839401
کارداني پيوستهكامپيوتر- نرم افزار1878393214424140226342750010600005110134
کارداني پيوستهتربيت بدني- تربیت بدنی1945588186211138077002750010600004895200
کارداني پيوستهساختمان - كارهاي عمومي ساختمان3351448382577671772242750010600008264724
کارداني پيوستهصنايع شيميايي- صنايع شيميايي1910255203140139416562750010600005029156
کارداني پيوستهساخت و توليد - قالب سازي3262471372422269866932750010600008074193
کارداني پيوستهالكتروتكنيك -تاسيسات الكتريكي1861916212543139873472750010600005074847
کارداني پيوستههنرهاي تجسمي - نقاشي2070674201259140832652750010600005170765
کارداني پيوستهگرافيك - گرافيك2070674201259140832652750010600005170765
کارداني پيوستهمكانيك خودرو- مكانيك خودرو3351448382577671772242750010600008264724
کارداني پيوستهساخت و توليد - ماشين افزار3262471372422269866932750010600008074193
کاردانی پیوستهحسابداری2108668365650657651742750010600006852674