دانشکده علوم انسانی

۲۲خرداد ۱۳۹۶

۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ وب سایت http://arss.iauh.ac.ir   چاپ مقالات در مجلات معتبر محورهای همایش مدیریت ورزش و روانشناسی ورزش فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی ورزش همگانی و آمادگی جسمانی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی بیومکانیک و فناوری ورزشی حقوق ورزشی رفتار حرکتی ورزش بانوان