لیست رشته های تحصیلی بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته واحد همدان

لیست رشته های تحصیلی بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته  واحد همدان

 

 1. آموزش دینی وعربی
 2. آموزش زبان انگلیسی
 3. آموزش و پرورش ابتدایی
 4. تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی
 5. تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 6. علمی -کاربردی حسابداری
 7. علمی- کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی
 8. مدیریت بازرگانی
 9. آموزش ریاضی
 10. آموزش علوم تجربی
 11. محیط زیست
 12. مهندسی کشاورزی علوم  صنایع غذایی
 13. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 14. مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 15. مهندسی تکنولوژی برق-گرایش شبکه های  انتقال وتوزیع
 16. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید –قالب سازی
 17. مهندسی تکنولوژی ساختمان
 18. مهندسی تکنولوژی عمران
 19. مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال
 20. مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 21. مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر
 22. علمی کاربردی  معماری
 23. هنر های تجسمی