رشته تحصیلی کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 

رشته تحصیلی کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 1. تربیت بدنی
 2. علمی کاربردی حسابداری
 3. صنایع شیمیایی
 4. ا لکتروتکنیک – برق صنعتی
 5. ا لکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 6. ا لکترونیک
 7. ساخت وتولید-قالب سازی
 8. ساخت وتولید-ماشین افزار
 9. ساختمان
 10. کامپیوتر
 11. مکانیک خودرو
 12. نقشه کشی معماری
 13. گرافیگ
 14. هنرهای تجسمی (نقاشی )