رزومه


ليلا جمشيدي , كارشناس ارشد پرستاري , گرايش آموزش داخلي جراحي,  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدهمدان آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید


سوابق علمي آموزشي  :
-    رتبه اول مسابقات علمي كارشناسي پرستاري سال 79 13 منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي.
-     فارغ التحصيل ممتاز مقطع كارشناسي پرستاري( معدل 63 /17 )دانشگاه آزاد واحد همدان سال1379 .
-    رتبه  4 آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي سال1379و فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي  تهران سال 1382 با معدل 20 /17 و نمره پايان نامه 94 / 18 .
-    عنوان پايان نامه : بررسي ميزان شيوع و ارتباط برخي عوامل با پره اكلامپسي در مراجعين به بيمارستان فاطميه همدان سال 82 – 1381 .     

پژوهشگر برتر منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي سال 1388. در شاخه علوم پزشکي
پژوهشگر رتبه اول منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي سال 1391. در شاخه علوم پزشکي
پژوهشگر برگزیده واحد همدان در سال 1391
پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال 1391
-    تالیف کتاب پرستاری بیماریهای عفونی واگیر و غیر واگیر بر اساس سر فصلهاي تنظيم شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي( کتاب برگزیده منطقه5 دانشگاه آزاد اسلامی سال 89).

مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی:

1.    بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرستاران شاغل در مورد اقدامات پايه احيا قلبي ريوي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان(مجري طرح پژوهشي - سخنراني در سمينار منطقه اي بيماريهاي عفوني دانشگاه آزاد واحد همدان   (1382) .
2.    بررسي شيوع و ارتباط برخي عوامل با پره اكلامپسي در مراجعين به بيمارستان فاطميه همدان  ( مقاله ,  سخنراني در سومين سمينار باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد اصفهان 1383 )
3.    بررسي چالشهاي آموزش باليني در پرستاري ( مقاله , پوستر در اولين همايش پرستاري ايران سال 1400- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران1383).
4.    بررسي نحوه ثبت گزارش پرستاري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان  ( مقاله , سخنراني در چهارمين سمينار باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد مشهد1384 )
5.    بررسي يكساله نتايج پاپ اسمير در مراجعين به بيمارستان فاطميه همدان ( مقاله . سخنراني در چهارمين سمينار باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد مشهد 1384 )
6.    سندرم pms با تاكيد بر فاكتورهاي تغذيه اي  ( مقاله , پوستر,  در چهارمين سمينار باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد مشهد 1384 ).
7.    بررسي ميزان آلودگي باكتريال  بخشهاي نوزادان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان (مجري طرح پژوهشي , سخنراني در سمينار منطقه اي  مراقبتهاي بخشهاي ويژه دانشگاه آزاد واحد همدان 1385 ).
8.    كنترل بيمارهاي عفوني در بلاياي طبيعي ( مقاله , پوستر در سمينار منطقه اي  مراقبتهاي بخشهاي ويژه دانشگاه آزاد واحد همدان 1385 ) .
9.    بررسي برخي عوامل دموگرافيک مبتلايان به توده پستان در مراجعين به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان سالهاي 84 – 1380  ( مقاله , پوستر در كنگره  بين المللي سرطان پستان  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران اسفند 1385 ) .
10.    بررسي برخي عوامل دموگرافيک مبتلايان به توده پستان در مراجعين به بيمارستان فاطميه همدان سال 85 ( مقاله ,  سخنراني  در پنجمين همايش  سراسري  باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد شاهرود بهمن 1385 ).
11.    بررسي ميزان آگاهي در مورد روشهاي تنظيم خانواده مراجعين به مراكز بهداشتي در ماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان سال 1385 ( همكار در طرح پژوهشي ،مقاله ،پوستر  ، در پنجمين همايش  سراسري  باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد شاهرود بهمن 1385 ).
12.    بررسي علل بستري کودکان در بخش هماتولوژي اطفال بيمارستان فاطميه همدان سال 85-84. ( همكار در طرح پژوهشي ،مقاله ،پوستر  ، در پنجمين همايش  سراسري  باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد شاهرود بهمن 1385 ).
13.    بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد همدان در مورد خود آزمايي سينه ها سال 1385 . ( همكار در طرح پژوهشي ،مقاله ،پوستر  ، در پنجمين همايش  سراسري  باشگاه پژوهشگران جوان ,  دانشگاه آزاد واحد شاهرود بهمن 1385 ).
14.    بررسي شاخصهاي مرتبط با سندرم متابوليك در مراجعين به مركز قلب همدان سال 1386. (مقاله ,پوستر , اولين همايش سراسري غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1386.
15.    بررسي ميزان آگاهي وعملکرد بيماران ديابتيک از عوارض چشمي ديابت در مراجعين به مرکز ديابت شهر همدان1386. (مقاله,سخنراني , ششمين همايش سراسري  باشگاه پژوهشگران جوان , آذر 1386– يزد ).
16.    بررسي رابطه آگاهي و عملكرد دارويي با بروز عوارض چشمي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت شهر همدان در سال 1386 .( مقاله ,پوستر , ششمين همايش  سراسري  باشگاه پژوهشگران جوان ,  آذر 1386  – يزد )
17.    بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختردانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در مورد كانسر برست سال 1385 ( مقاله – پوستر –دومين سمينار بين المللي سرطان پستان تهران دانشگاه شهيد بهشتي).
18.    بررسي شيوه زندگي پرستاران در ارتباط با عوامل خطرزاي قلبي عروقي در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي همدان1386( مقاله– سخنراني سميناربين المللي بيماريهاي قلبي عروقي بيمارستان کوثر شيراز ارديبهشت 87 )
19.    بررسي نياز هاي آموزشي زنان شهر همدان در خصوص نحوه انجام تست پاپ اسمير 1387. ارائه مقاله  پوستر در كنگره بين المللي سرطانهاي زنان – مشهد، مهر 87.
20.    بررسي اختلالات ليپيد هاي سرم در بيماران مبتلا به سندرم ايكس در مراجعين به بيمارستان اكباتان همدان 1386- همكار طرح ، ارائه پوستر در نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران – ( خرداد 87 تبريز).
21.    بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک وشيوه زندگي بيماران قلبي بستري در مرکز قلب همدان 1387 . ( ارائه پوستر در همايش علمي کاربردي منطقه اي مشهد ارديبهشت 88 ).
22.    بررسي رابطه پوکي استخوان با شاخص توده بدني و فعاليت قبلي افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر همدان 1387( همکار طرح ،ارائه پوستر در همايش سراسري تغذيه و فعاليت فيزيکي در بيماريهاي متابوليک و چاقي قزوين 1387).
23.    بررسي رابطه آگاهي تغذيه اي بيماران ديابتيک با بروز عوارض حاد در بيماران ديابتيک مراجعه کننده به مرکز ديابت شهر همدان 1384. همکار ، و ارائه مقاله سخنراني  درششمين همايش سراسري علوم پزشکي باشگاه پژوهشگران جوان، يزد، آذر 86.
24.    بررسي رابطه اختلال خواب با سندرم پاي بيقرار در بيماران ديابتيک مراجعه کننده به مرکز ديابت شهر همدان 1384. همکار ، و ارائه مقاله پوستر درششمين همايش سراسري علوم پزشکي باشگاه پژوهشگران جوان، يزد، آذر 86.
25.    بررسي شيوع اختلال خواب در بيماران ديابتيک مراجعه کننده به مرکز ديابت شهر همدان 1384. همکار ، و ارائه مقاله پوستر در ششمين همايش سراسري علوم پزشکي باشگاه پژوهشگران جوان، يزد، آذر 86.
26.    بررسي چگونگي عملکرد بيماران ديابتي هنگام بروز عوارض حاد ديابت در بيماران ديابتيک مراجعه کننده به مرکز ديابت شهر همدان 1384. همکار ، و ارائه مقاله پوستر در ششمين همايش سراسري علوم پزشکي باشگاه پژوهشگران جوان، يزد، آذر 86.
27.    بررسي رابطه آگاهي و عملکرد تغذيه اي بيماران ديابتيک بيماران ديابتيک مراجعه کننده به مرکز ديابت شهر همدان 1384. همکار ، و ارائه مقاله پوستر دررششمين همايش سراسري علوم پزشکي باشگاه پژوهشگران جوان، يزد، آذر86
28.    بررسي شيوع هايپو تيروئيدي در نوزادان شهر همدان 1385. همکار ، و ارائه مقاله پوستر درششمين همايش سراسري علوم پزشکي باشگاه پژوهشگران جوان، يزد، آذر 86.
29.    بررسي رابطه ورزش وفعاليت فيزيکي  با چاقي شکمي وعمومي در زنان شهر همدان ، ارائه پوستر در کنگره بين المللي غدد تهران آبان 88.
30.    سلامت زنان محور توسعه، ارائه پوستر در همايش منطقه اي سلامت زنان بروجرد، آبان 88 .
31.    رابطه ورزش و سلامت رواني در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، ، ارائه پوستر در همايش منطقه اي سلامت زنان بروجرد، آبان 88 .
32.    بررسي رابطه چاقي و افسردگي در زنان شهر همدان 1388، همايش منطقه اي چاقي، لاهيجان ، آذر 88 .
33.    بررسي  مقايسه اي ميزان خواب و رابطه آن با فاکتورهاي آنتروپومتريک در زنان شهر همدان 1388. همايش منطقه اي چاقي، لاهيجان ، آذر 88 .
34.    بررسي الگوي تغذيه در بزرگسالان و سالمندان و ارتباط آن با ابتلا به سندرم متابوليك در  مراجعين  به مركز قلب شهر همدان 1387. دومين كنگره سراسري سندرم متابوليك، چاقي وديابت-زنجان خرداد 89.
35.    بررسي نياز هاي آموزشي بيماران مبتلا به سندرم متابوليک در ارتباط با شيوه تغذيه سالم در مردم شهر همدان 1388. يازدهمين كنگره تغذيه ايران (شيراز) 10-13 آبانماه 1389
36.    بررسي نيازهاي آموزشي زنان شهر همدان در ارتباط با روش هاي هورموني پيشگيري از بارداري 1388. ارائه مقاله در دومین کنگره باروری و بهداشت تنظیم خانواده آبان 89.    
37.    مقايسه اثربخشي برنامه مدون پيشنهادي آموزشي با برنامه آموزش معمول در دانشجويان، دوازدهمين همايش کشوري آموزش پزشکي و چهارمين جشنواره آموزشي پزشکي، ارديبهشت 90 - مشهد
38.    سلامت، محور توسعه پايدار و زن محور سلامت.همايش منطقه اي سلامت زنان ، همدان، 1390ارديبهشت
39.    بررسي رابطه افسردگي با شيوه زندگي در زنان، همايش منطقه اي سلامت زنان ، همدان، 1390ارديبهشت
40.     تعيين شيوع آلودگي به انگل هاي روده اي در زنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، همايش منطقه اي سلامت زنان ، همدان، 1390ارديبهشت


41. Assessing prevalence of metabolic syndrome and association factors with coronary heart disease 87.  ارائه پوستر در نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران – خرداد 87 تبريز.
42-The Metabolic Syndrome: Prevalence and Associated Lifestyles in patients who referred to the heart center medical science in Hamedan University. Indexed by ISI.  ارائه مقاله ,پوستر , دومين همايش سراسري غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ارديبهشت 1388 .
43. The prevalence of osteoporosis and its relationship with lifestyle of women hamedan،Iran. همکار طرح و ارائه مقاله پوستر در هشتمين کنگره اروپايي منوپوز –" 16 مي2009 " لندن .
44. Review beliefs and behavior of Iranian women about cervical cancer screening, Hamedan, Iran, 2009. / 5th international APOCP conference 2010, 3-7 April, Turkey. 

45. A survey prevalence osteoporosis and its relationship with some disorders in Iranian women were referred to densitometry center of Hamedan city in 2009. 14th Asia-Oceania Congress of Endocrinology, Kuala Lumpur, Malaysia. 2010.

46. A survey prevalence of Obesity and association between life style with Obesity and Psychiatric Disorders in the Iranian Adult women's Population.Hamedan, Iran. 14th Asia-Oceania Congress of Endocrinology, Kuala Lumpur, Malaysia. 2010.

47. Report of The global survey on the progress in chronic diseases prevention and control. (Study overview), کنگره بين المللي آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ، تبريز

48. Depression is associated with unhealthy lifestyle in patients at risk of cardiovascular disease. کنگره بين المللي آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ، تبريز
49. " Educational needs of diabetic patients whom referred to the Diabetes Center of Hamedan, Iran ,ISI Publision full paper. Oral presentation in 2nd WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND ADMINISTRATION , Istanbul Turkey.
50. Comparison of serum lipid levels in obese adult in Hamedan, Iran, 2010. کنگره بین المللی CODHY  چین خرداد 1390
51.Sleep Problems and Weight Gaining Iranian  Adults. کنگره بین المللی CODHY  چین خرداد 1390
52. Prevalence and management of obesity and hypertension in Hamedan,Iran. ارائه در همایش بین المللی تازه های غدد و متابولیسم آذر 89.
53. Assessing Nursing Students’ Knowledge and Attitudes about Computers and the Internet.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 1371-1374. 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain
54. The Challenges of Clinical Teaching in Nursing Skills and Lifelong Learning from the Standpoint of Nursing Students and Educators. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 3335-3338. 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain
55.Educational needs of diabetic patients whom referred to the diabetes center. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 31, 2012, Pages 450-453. 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain
56.Causes a Drop in Academic, Technical and Vocational School Students in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4082-4083. 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain
57. Evaluation of Technical and Vocational Education in Iran .Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4070-4071. 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain
58. An Investigation of Medical Model and Special Education Methods . Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 5802-5804. 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain.
59. Prevalence of bacteria causing urinary tract infections in Azad Islamic University Staff, Hamedan Branch in 2010.
بیستمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران- دی 1390- ( سه نفر،همکار نفر دوم)
60. Male Obesity and sperm parameters in Infertility, 14th congress on controversies in obstetrics gynecology and infertility, November 2011, France, Paris
61. Relationship between Depression and Unhealthy Lifestyle in Patients at Risk of Cardiovascular Disease. کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت.2011


مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی پژوهشیISC یا ISI


1-    بررسي شيوع چاقي و عوامل مرتبط با آن در زنان شاغل در بيمارستانهاي علوم پزشکي همدان سال 1385،مجله علمي پژوهشي علوم غذايي و تغذيه سال پنجم شماره 3 (پياپي19) تابستان 1387.ص 31-23.
2-    بررسي شيوه زندگي پرستاران زن بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان  درزمينه عوامل خطر زاي بيماريهاي قلب و عروق سال1387.چاپ مقاله کمل در  فصلنامه علمی پژوهشی زن و بهداشت ، بهار 89
3-    تاثیر رژیم غذایی ، مشاوره روانی و تمرینات استقامتی مقاومتی بر ظرفیت جسمانی و سندرم متلبولیک بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، چاپ مقاله کامل- مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و نغذیه پاییز 1390.
4-    شیوع و ارتباط سندرم متابولیک با بیماریهای ایسکمیک قلبی  در مراجعین به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان. چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تابستان 90.
5-    رابطه ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی با چاقی شکمی و عمومی. چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان ISC تابستان 90.

6-    Assessing Nursing Students’ Knowledge and Attitudes about Computers and the Internet.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 1371-1374
7-    The Challenges of Clinical Teaching in Nursing Skills and Lifelong Learning from the Standpoint of Nursing Students and Educators. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 3335-3338.
8-    Educational needs of diabetic patients whom referred to the diabetes center. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 31, 2012, Pages 450-453.
9-    Causes a Drop in Academic, Technical and Vocational School Students in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4082-4083
10-    Evaluation of Technical and Vocational Education in Iran .Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 4070-4071
11-    An Investigation of Medical Model and Special Education Methods . Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, Pages 5802-5804.
12-    Impact of Body Mass Index on Bone Density of Menopausal Women in Hamadan. Province, Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(3): 136-139, 2012.ISSN 1991-8178.
13-    Appropriate age of Iranian Menopausal Women for Bone Mass Densitometry testing. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, ISI Listed, 5(11), 2011.

طرح های پژوهشی پایان یافته:
1.    تاثير برنامه ريزي آموزشي در افزايش يادگيري استنتاجي و مهارتهاي باليني دانشجويان پزشكي درمبحث انكولوژي زنان (همكار طرح پژوهشي 1385دانشگاه علوم پزشكي همدان ).
2.    بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط برخي عوامل با آن در زنان شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان سال 86 – 1385(مجري طرح پژوهشي ).
3.    بررسي ميزان شيوع  و ارتباط سندرم متابوليک با بيماريهاي قلبي عروقي در مراجعين به مرکز قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي همدان سال 87 –1386 ( مجري طرح پژوهشي ).
4.    بررسي رابطه چاقي با افسردگي در زنان شهر همدان 1388( مجری طرح پژوهشي) .
5.    بررسی شیوع و ارتباط سندرم متابولیک در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ( مجری طرح) 1390
6.    تعیین شيوع آلودگي به انگل هاي روده اي در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان( همکار طرح) 1390
7.    بررسی شیوع و ارتباط ریسک فاکتور های بیماریهای قلبی عروقی با شیوه زندگی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ( همکار طرح).
8.    طرح پژوهشی"بررسی میزان آگاهی وعملکرد درمورد خودآزمایی سینه ها دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1384( همکار طرح).
9.    طرح پژوهشی"بررسی میزان آگاهی در مورد روشهای تنظیم خانواده در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان سال1385 (همکار طرح).
10.    بررسي شيوع پوکي استخوان و ارتباط آن با شيوه زندگي مراجعين به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر همدان سال 1387.( همکار طرح).


سوابق اجرايي :
- داور هفتمین همايش پ‍ژوهشي ساليانه دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي شرق کشور ،مشهد 1390- داوری 54 عنوان مقاله.

- عضو كميته علمي اجرايي دومين سمينار منطقه اي گروه پرستاري همدان خرداد 1383 .
- عضو كميته علمي و اجرايي اولين همايش منطقه اي بيماريهاي عفوني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان .
- مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از اذر 1386 تا 1390 .
- مدير پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات همدان از سال 1390.
- مدیر تحصیلات تکمیلی و پردیس علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از مرداد 91.
- دبیر علمی همايش منطقه اي سلامت زنان ، همدان، 1390ارديبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
- سابقه 12 سال كار باليني در بخشهاي جراحي، داخلی، زنان – NICU- زايمان – اطاق عمل – پست پارتم و سوپر وايزر باليني بيمارستان فاطميه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي همدان.
- عضو سازمان نظام پرستاري ايران با شماره عضويت 8546090