اعضای هیات علمی

منتشر شده
منوچهر اقبالی تبار
گروه زبان انگلیسی
منتشر شده
مهدی انصاری
گروه زبان انگلیسی
منتشر شده
محمد امین ایراندوست
گروه کامپیوتر
منتشر شده
ویدا ایزدخواه
گروه شیمی
منتشر شده
مهنوش ایزدی
گروه نقاشی
منتشر شده
حمید باقریه
گروه کامپیوتر
منتشر شده
فرزان براتی
گروه مکانیک
منتشر شده
علی برهمند
گروه ریاضی
منتشر شده
پریسا بگ محمدی
گروه ریاضی
منتشر شده
بهزاد بلمکی
گروه باستانشناسی
منتشر شده
عباس بهاران
گروه نقاشی
منتشر شده
بهروز بیات
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
منتشر شده
مرضیه بیات
گروه مدیریت
منتشر شده
مرضيه پيله ور
گروه الهیات
منتشر شده
علیرضا پیرحیاتی
گروه مدیریت
رفتن به صفحه:
1 2 3 4 5
ورود اعضای هیات علمی