نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
الکتروتکنیک کاردانی پیوسته
الکتروتکنیک برق صنعتیکاردانی پیوسته
الکترونیک کاردانی پیوسته
الکترونیک الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته
ساخت و تولید ماشین افزارکاردانی پیوسته
ساختمان کاردانی پیوسته
ساختمان- کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته
علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتیکاردانی پیوسته
علمی کاربردی برق – قدرت کاردانی ناپیوسته
علمی کاربردی ساختمان کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته
علمی کاربردی کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته
علمی کاربردی مکانیک خودرو مکانیک خودرو کاردانی پیوسته
کاردان فنی برق – الکترونیک کاردانی ناپیوسته
کامپیوترکاردانی پیوسته
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
مکانیک خودرو کاردانی پیوسته
مکانیک خودرو – مکانیک خودرو کاردانی پیوسته
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
مهندسی برق کارشناسی ناپیوسته
مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت سیستمهاکارشناسی ارشد
مهندسی برق سامانه های برقی حمل و نقل کارشناسی ارشد
مهندسی برق شبکه های انتقال توزیعکارشناسی ناپیوسته
مهندسی برق – قدرت کارشناسی ارشد
مهندسی برق- الکترونیک کارشناسی
مهندسی برق – سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت دکتری
مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق- الکترونیکقدرت وماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
مهندسی تکنولوژی برق – قدرت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
مهندسی عمران کارشناسی
مهندسی عمران –ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران- عمران کارشناسی
مهندسی عمران- عمران کارشناسی ناپیوسته
مهندسی عمران – مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
مهندسی عمران- زلزله کارشناسی ارشد
مهندسی عمران –ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری ازطلاعات کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتر کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات کارشناسی
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار کارشناسی
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی . رباتیک کارشناسی ارشد
مهندسی مالی کارشناسی ارشد
مهندسی محیط زیست دکتری
مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب کارشناسی ارشد
مهندسی مکاترونیک اتومکانیک و کنترل تولید کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک کارشناسی
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک ساخت و تولید کارشناسی ارشد