معرفی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در سال ۱۳۸۳ مجوز دوره کارشناسی رو بدست آورد.

در طول این سالها به رشد و توسعه خود ادامه داد به گونه ای که امروزه در سه گرایش اندیشه سیاسی در اسلام ، علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقطع ارشد و علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی و روابط بین الملل در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.

اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی چهار نفر می باشند (دکتر قاسم ترابی، دکتر علیرضا رضایی ، دکتر عباس صالحی و دکتر جواد گیاه شناس) .

از برنامه های مهم گروه علوم سیاسی فراهم آوردن مقدمات تاسیس مجله با عنوان روش شناسی در علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد در ضمن آقای دکتر ترابی و دکتر رضایی در سال ۹۶ موفق به اخذ درجه دانشیاری شدند.

بازگشت