عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. دکتری مهندسی برق – قدرت دانشگاه تربیت مدرس
2. کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت دانشگاه تربیت مدرس
3. کارشناسی مهندسی برق – قدرت دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

- مدیریت انرژی
- بازار برق
- شبکه های هوشمند
- برنامه ریزی توسعه تولید
- طراحی و توسعه شبکه های توزیع انرژی الکتریکی فعال
- قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت
- نیروگاه های بادی و خورشیدی

مدیر گروه برق دوره های کاردانی . کارشناسی
همدان
1362
08134481179

- عضو بنیاد ملی نخبگان کشور از سال 1394
-عضو انجمن مهندسی برق و الکترونیک IEEE از سال 2012
- عضو نظام مهندسی استان همدان