عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

روز های دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 17.30

1-ماشین های الکتریکی
2- ماشین های الکتریکی 3
3- الکترونیک قدرت 1
4-الکترونیک قدرت 2
5- طراحی ماشین های الکتریکی
6-الکترونیک صنعتی
7- ماشین های الکتریکی مخصوص