عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه شیمیدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: شیمی محض - دانشگاه بوعلی سینا - 1375
کارشناسی ارشد: شیمی معدنی - دانشگاه تهران - 1377
دکتری: شیمی معدنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - 1382

1- سنتز چارچوبهای آلی فلزی ( MOF ) و نانو اکسیدهای فلزی حاصله
2- شیمی محاسباتی
3 - بررسی مکانیزم واکنشهای شیمیایی
4 - سنتز و شناسایی لیگاند ها و کمپلکسهای معدنی جدید
5- کمومتریکس
6- اسپکتروسکوپی
7- جداسازی و شناسائی مواد موثره گیاهان دارویی

همدان
1351
34494025