عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه شیمیدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- شیمی معدنی دو دوره کارشناسی | چهار شنبه شنبه 13:30 الی 16:00 کلاس 937

- سمینار یک دوره دکتری | چهارشنبه 16:00 الی 17 کلاس 937

شیمی عمومی یک و دو کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
آزمایشگاه شیمی معدنی یک و دو کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
شیمی معدنی یک و دو کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
شیمی آلی فلزی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
شیمی صنایع معدنی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
تمرین پژوهش کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
سمینار روز کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
کار آموزی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
شیمی معدنی پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
طیف سنجی کمپلکسهای معدنی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
سمینار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
مباحث نوین در شیمی معدنی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
اصول ساختمان پیوند در شیمی معدنی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
کریستالوگرافی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
سمینار 1 و 2 دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
کامپیوتر در شیمی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی