عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه شیمیدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: شیمی محض - دانشگاه بوعلی سینا - 1375
کارشناسی ارشد: شیمی معدنی - دانشگاه تهران - 1377
دکتری: شیمی معدنی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - 1382

1- سنتز چارچوبهای آلی فلزی ( MOF ) و نانو اکسیدهای فلزی حاصله
2- شیمی محاسباتی
3 - بررسی مکانیزم واکنشهای شیمیایی
4 - سنتز و شناسایی لیگاند ها و کمپلکسهای معدنی جدید
5- کمومتریکس
6- اسپکتروسکوپی
7- جداسازی و شناسائی مواد موثره گیاهان دارویی

رئیس دانشگاه
همدان
1351
34494025

• عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (2 سال )
• عضو بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی (از سال 1378 تا کنون)
• عضو حلقه صالحین استادان دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان ( از سال 1389 تا 1392 )
• رییس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان (از دیماه 1387 تا بهمن 1392)
• دبیر شورای هم اندیشی استادان و نخبگان شهرستان تویسرکان ( از سال 1387تا 1392 )
• عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان تویسرکان (از سال 1387 تا 1392)
• عضو کمیته اجرایی کرسی های مناظره ، نقد و نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (از سال 1388 تا 1392)
• عضو کمیته منتخب منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (3 سال)
• عضو کمیته منتخب منطقه 23 دانشگاه آزاد اسلامی (1 سال)
• عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان (از سال 1391 تا کنون )
• عضو تشکل اسلامی-سیاسی رحمت (از سال 1391 تا کنون)
• عضو هیات اجرایی جذب استان همدان (از اولین دوره تا سال 1392)
• رییس هیات اجرایی جذب استان همدان (از 1392 تا کنون)
• عضو کمیسیون تخصصی تعببن صلاحیت عمومی اعضای هیت علمی استان همدان (با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1392 تا کنون)
• مسوول کمیته دانشجویی تذکر لسانی شهرستان تویسرکان ( از سال 1389 تا 1392)
• عضو شورای فرهنگ عمومی استان همدان (از سال 1393)
• رییس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ( از سال 1392 تا کنون )
• رییس هیئت مدیره مجمع خیرین کتابخانه ساز استان همدان (از سال 1393 تا سال 1395)
• عضو مجمع خیرین ازدواج استان همدان (از سال 1393)