عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه شیمیدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

• دبیرستان: شریعتی– همدان- علوم تجربی- 1365 تا 1369
• کارشناسی: دانشگاه بوعلی سینا - شیمی محض – 1370 تا 1374
• کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران - شیمی معدنی- 1375 تا 1377
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: : سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدید برخی فلزات واسطه با لیگاند دی آمینو فورازان و دی متیل فورازان

• دکتری تخصصی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران - شیمی معدنی - 1377 تا 1382
عنوان رساله دکتری تخصصی: مطالعه خواص ساختاری و دینامیکی کلاسترهای سیلابوران و برخی آنالوگهای آنها با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و نیمه تجربی

مدیر عامل همدان 1384 تا کنون شرکت شیمی یاران الوند
مدیر پژوهش اراک 1386 1387 دانشگاه آزاد اسلامی اراک
نماینده ریاست عالیه دانشگاه در تشکلهای اسلامی سیاسی استادان استان مرکزی استان مرکزی 1386 تا 1392 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
مدیر مسئول فصلنامه علمی - پژوهشی Journal of Iranian Chemical Research
رئیس واحد دانشگاهی تویسرکان 1387 تا 1392 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس واحد دانشگاهی همدان 1392 تا 1397 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان دکتری :
1- هادی اسفندیاری:
سنتز, تعیین ساختار وشناسایی کمپلکسهای فلزات واسطه با لیگاند 2و6- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و مشتقات آن و مطالعه تئوری کنفور ماسیون های لیگاند2و6- پیریدین دی کربوکسیلیک اسید ولیگاند 2و6- پیریدین دی کربوکسی آمید

2- آرام قائم پناه ‏دزفولی نژاد:
بررسی تئوری واکنشهای الکتروشیمیایی داروهای غیر استروئیدی ضد التهاب

3- زهرا جوانشیر :
بررسی ساختار و رفتار دینامیکی حلقه های ایندنیل و سیکلوپنتا دی انیل حاوی گروه BH2 و قطعه فلزی آیزولوبال آن [Co(CO)3] با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و آغازین

4- آمنه خرسند:
بررسی نحوه جذب دارو های جدید ضد ‏سرطان روی نانوتیوپ های تک دیوراه با ‏استفاده از روش های آغازین و تابع ‏چگالی

5- فهمیده شعبانی ‏مینا آباد:
سنتز وشناسای ترکیبات شیف بیس و نانو دارویی جدید و بررسی خواص بیولوژکی آن ها

6- علی ابدام:
تهیه نانو کامپوزیت های منیزیم هیدروکسید: بررسی ساختاری،پایداری حرارتی و بررسی اثرات آن روی تاخیر در آتش گیری در حضور برخی پلیمرها

7- حمید رضا خلیلی قیدار:
بهینه سازی شرایط سنتز نانو ذرات اکسید روی، با استفاده از برخی فسفوناتها در شرایط هیدروترمال: مطالعه ی تاثیر زمان ، ‏غلظت ویون ‏Cl- ‎‏ .‏

8- فهیمه ظفرنیا:
بررسی نظری ایزمروی شدن اتصال در برخی از کمپلکس های فلزهای واسطه و عامل های موثر در پایداری آنها.‏

9- مهیار رضوانی:
بررسی مکانیک کوانتومی ویژگی های ساختاری الکتریکی و فتوشیمیایی سیستم های ابر ملکولی دوتایی و سه تایی فولرن – متالو پورفیرین برای افزایش عملکرد سلول های خورشیدی

10- نسرین صادقی:
بررسی نظری ساختار، پیوند و خواص طیفی داروهای پادسرطانی.‏

11- ماهدخت رضا زاده:
بررسی نظری ساختار، پیوند و مکانیسم آبکافت داروهای پادسرطانی نسل دوم

12- فرخنده اوشال:
سنتز و شناسایی‎ ‎‏ تعدادی از کمپلکس های جدید با برخی از لیگاندهای باز شیف بزرگ حلقه ای و بزرگ غیر حلقه ای ‏حاوی اتم های دهنده اکسیژن و نیتروژن‎;‎‏ مطالعه اشعه ایکس، ان ام ار و فلورسانس بعضی از آنها‎ ‎

13- نرگس سیرجانیان:
سنتز، شناسایی ومطالعهX-ray ,NMR, IR‏ تعدادی ازکمپلکس های باز شیف بزرگ حلقه ایی وبزرگ غیر حلقه ایی ‏ومطالعه خواص دارویی برخی از آنها

14-سارا امیدوار:
سنتز شناسایی ومقایسه ابعاد ررات نانو اکسیذ روی با استفاده از قالب های مختلف فلزی آلی ) – MOFs )

15- محبوبه منگلی:
تهیه و بررسی ساختار پلیمرها کوئوردینانسیونی با لیگاند های دهنده اکسیژن و نیتروژن و کاربرد آنها در واکنشهای کاتالیستی

16- بیتا عابدی:
طراحی وشناسایی فرمولاسیون جدید جهت بهبود حلالیت وکنترل رهایش داروی قلبی بر پایه نانو حفره های معدنی

17-تهمینه بنی بایرامی:
طراحی، بهینه سازی و مطالعات نظري تعدادي از مشتقات جدید گرافن به منظور جذب برخي آلاینده های سمی موجود در هوا، با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و نظریه تابعی چگالی .

18- زهرا محسنی نیک:
سنتز و شناسایی نانو اکسیدهای برخی فلزات واسطه ردیف اول با استفاده از چهارچوب فلز-آلی(‏mof‏)بر مبنای ‏مشتقات بنزوییک اسید و بای پیریدین

19- معصومه محمدی:
سنتز و شناسایی نانو آهن اکسید ,منگنزاکسید, مس اکسید, کروم اکسید, کبالت اکسید بااستفاده از چارچوبهای فلز آلی آهن , منگنز , مس ,کروم و کبالت

20- زهرا کاظمی:
بررسي نظری برهم¬کنش جذب داروهاي پادسرطان آلی فلزی با نانولوله ها و نانوقفس ها

21- مریم رحیمی:
مطالعه نظري ساختار و خواص الکتروشیمیایی برخی مشتقات فروسن بوسیله ‏DFT‏ و ‏TDDFT‏ ‏

22: مسعود طالع مقیم

23- شهین پاپی

24- فریده صرافیون

25- احمد رضا قلی زاذه:
تهیه نانو کامپوزیت های آلومینیوم هیدروکسید: بررسی ساختاری،پایداری حرارتی و بررسی اثرات آن روی تاخیر ‏در آتش گیری در حضور برخی پلیمرها.‏

26- سپهوند:
‏سنتز ،مشخصه یابی و عملکرد فوتوکاتالیستی نانوکاتالیست های سیستم ‏‎(A,B:Pd,CuO,Cu2O)A/B‏ و اثر دوز دوپانت روی گاف انرژی سیستم نیمه هادی سنتزی

27- حسین شیرانی:
مطالعه محاسباتي فتوسوئچینگ و انتقال الكترون درونمولكولي در یک کمپلكس دوهستهای آهن کبالت

29- عاطفه محمد حسین:
بررسي نحوه جذب داروهاي جديد ضد سرطان روي گرافن عامل دار شده با فلزات واسطه با استفاده از ‏روشهاي آغارين و تابع چگالي

30-حدیث قبادی:
بررسی نظری ساختار، پیوند،خواص نوری و طیفی در کمپلکس های آلی فلزی کاربین ها

دانشجویان کارشناسی ارشد:

1 یونس آزاد بخت:
بررسی ترکیبا ت شیمیایی موجود در اسانس گونه های آچیلا ویلمسیس و ماتریکاریا کامومیلا

2 حسین گودرزی فر:
سنتز بنزن سولفونیک اسید به روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود دی اکسید سرب

3 آرزو اسگرو :
بررسی واکنش هیدروهالوژن زدایی از 2-هالو پیریدین با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و مطالعه nbo و nics

4 مهدی نریمانی:
تصفیه برخی رنگهای آزو پسابهای صنعتی با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی

5 حسین شیرانی:
مطالعه و پیش گویی خواص ساختاری، الکتروشیمایی، الکتروپلیمریزاسیون و اسپکتروسکوپی تمامی فلوئوروآنیلین ها به منظور دستیابی به هدایت الکتریکی بهبود یافته در پلیمرهای هادی با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین، DFT و آنالیز NICS

6 محمود راد:
بررسی واکنش هیدروهالوژن زدایی از 2-هالو 2و3-دی هیدروپیریدین با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و مطالعه nbo و nics

7 فاطمه ناصري:
بررسی ساختار و اثر گروه های جانبی بر 1و2- پروتوتروپیک شیفت و 1و2-بوروتروپیک شیفت ایندیل بوران با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین، DFT و آنالیز

8 علبرضا نامداری:
بررسی ساختار خواص انرژیتیک برخی ترکیبات آیزولوبال (هم لپ)آلی فلزی با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی

9 مهدي زندي :

10 سعيد مستقيمان:
ارزيابي اثر حلال در محاسبه E1/2 تركيبات تترا آمونيوم هگزا سيانو منگناتIII و هگزا سيانو فراتIII با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي آغازين و DFT

11 شهرام محمديان:
ارزيابي اثر حلال در محاسبه Pka برخي آمينو سولفونيك اسيدها با استفاده از روشهاي مكانيك كوانتومي آغازين و DFT

12 زهرا كاظمي:
تهیه نانوپودرهای خالص مس مقاوم درمقابل خوردگی به هنگام ساخت وذخیره سازی

13 اعظم عبداللهی شقایقی:
بررسی خواص ساختاری، رفتار طیف سنجی و مطالعه خواص NBO یک ترکیب بازشیف جدید با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی و نظریه تابعی چگالی

14 الهه طلايي:
سنتز و شناسایی نانو کروم(III)اکسید بااستفاده از چارچوب های فلز- آلی کروم (III) و بررسی کاربرد آن در صنایع چینی و سرامیک

15 ميثم آقاسي:
سنتز وشناسايي ليگاند پلي آمين و كمپلكسهاي باز شيف مربوطه با تعدادي ازيونهاي فلزي

16 فيروزه عظيمي:
مطالعه ساختاروتاثیرپذیری نانولوله های کربنی عامل دارشده درجذب گازهای H2 و CO و NH3 بااستفاده ازروشهای مکانیک کوانتمي

17 پرستو پيكي:
بررسي اثر الكتروني گروههای استخلافی در واکنش چلوتروپی 2و5-دی هیدرو تیوفن سولفون با استفاده از روشهای مکانیک کوانتومی آغازین و DFT

18 خديجه بچاري پور محمدي:
سنتز ومطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس Mo(VI) با لیگاند 2و 6-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید

19 سمانه قاسمي:
سنتز , تعیین ساختار و مطالعه فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های برخی فلزات واسطه با شیف بیس از 3و 4 دی آمینو-5,2,1- اکسازول

20 ميترا عليدوستي:
سنتز , تعیین ساختار و مطالعه تئوری کمپلکسهای پلی پیریدیلی ازروی(II) با لیگاند 3و 4 دی آمینو-5,2,1- اکسازول

21 رضا محمد ظاهري:
سنتز و شناسايي انواع کمپلکس هاي بازشيف با تعدادي از يون هاي فلزي

22 حسنا مالمیر:
سنتز وشناسايي ليگاند پلي آمين و بررسي سنتز كمپلكسهاي باز شيف مربوطه

23 سمیه گودرزی:
سنتز و شناسائي ليگاند جديد پلي آمين و بررسي واکنش آن با يون¬هاي فلزي در حضور برخی از آلدهیدها

24 مریم چراغی:
سنتز و شناسايي ليگاند پلی¬آمين جديد و مطالعه بر همكنش آن¬ با آنيون¬ها و كاتيون¬هاي مختلف

25 سعید قبادی:
بررسي مقايسه اي تجزيه فوتوكاتاليستي آلاينده رنگي ‏Acid Red 18‎‏ در آب با استفاده از نانوكاتاليست ‏TiO2‎‏ و كاتاليست ‏TiO2‎غير نانو در حضور ‏H2O2‎‏ و تابش ‏UV-C

26 علیرضا گروسین:
حذف آلاينده زیست محیطی ‏‎ Acid Red 18‎در محلولهای آبی با استفاده از جاذب های خاک رس و ‏پوست گردو

27 زینب کیانی:
حذف رنگ سمی ‏‎ Acid Red 18‎در محلولهای آبی با استفاده از نانو لوله کربنی

29 فرزانه رحمتی:
ارزیابی غلظت باقیمانده سم ارگانوفسفره دیازینون در حوزه رودخانه يلفان

30 سحر شیراوند:
بررسی غلظت فلزات سنگین سویا عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان

31 بهار آزادی:
سنتز و شناسایی نانو کروم‎(III)‎اکسید بااستفاده از چارچوب های فلز- آلی کروم ‏‎(III)‎‏ و بررسی کاربرد آن در ‏صنایع چینی و سرامیک

32 مریم حیدری:
حذف آلاینده زیست محیطی ‏Acid Red 14‎‏ از طریق تجزیه فوتوکاتالیستی ‏با استفاده از نانوکاتالیست ‏UV-C/Nano-TiO2/H2O2‎

33 آذر تفضلی خوی طینت:
سنتز و بررسی نانو ساختارهای جدید از مشتقات بنزوئیک اسید و ‏برخی فلزات واسطه

34 فائزه روستایی:
سنتز و شناسایی تعدادی از نانو اکسیدهای فلزات واسطه از مشتقات ‏ایزوفتالیک اسید با استفاده از قالب های الی فلزی ‏نمایش 1 تا 33 از

....

1. (2008)iso 14001) Intoduction to Environmental Management System)
2. (workshop of “Socio-Ecological Aspects of Arak Region” (2007
3. مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی ( 1387)
4. نحوه نگارش رزومه (cv) (1387)
5. روش شناسی تحقیق ( 1387)
6. مدیریت عملیاتی (1387)
7. پروپزال نویسی ( 1378)
8. مدیریت کبفیت در آموزش عالی (1388)
9. آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن (1390)
10. مبانی طرح سوال (1390)
11. نقد و بررسی شبکه ای اجتماعی (1390)
12. اندیشه ی سیاسی در اسلام (1390)
13. آداب تعلیم و تربیت در اسلام (1390)
14. آشنایی با روش های تشخیص، پیشگیری و درمان اعتیاد (1391)
15. اسلام ستیزی و ایران هراسی (1391)
16. تحلیل مسائل سیاسی (1391)
17. آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر (1391)
18. اقتصاد مقاومتی، نفت، تحریم، یارانه (1391)
19. اخلاق حرفه ایی (1391)
20. معرفت شناسی (1391)
21. جریان شناسی ها عقیده ها و عرفان های نو پدید (1391)
22. انگیزه های تقدس زدایی از انبیای الهی (1391)
23. امامت و غدیر (1391)
24. جنگ نرم افزار و شوالیه های رایانه ای (1391)
25. تحلیل سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص ارتباط با آمریکا ( 1391)
26. نقد و بررسی شبکه های اجتماعی اینترنتی (1391)
27. پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه ها (1391)
28. غدیر و ولایت (1392)
29. ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی (1392)
30. جنگ نرم (1392)
31. سلامت کارکنان (1392)
32. پیوست نگاری فرهنگی (1394)
33. معرفت شناسی 2 (1394)
34. اخلاق حرفه ای 2 (1394)
35. تحلیل مسائل سیاسی روز (1395)
36. سلامت روان در قرآن (1395)
37. زیبایی شناسی در قرآن (1395)
38. سهم من از رحمت واسعه الهی (1395)
39. تحلیل قصه های قرآنی (1395)
40- معرفت شناسی 3 ( 1396)