عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حقوقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دانشجوی دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی
کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی (علوم وتحقیقات)

حقوق کیفری ، جرم شناسی،بزه دیده شناسی
خوشنویسی
عکاسی

مدیرگروه حقوق
استان زنجان
1354
08134481472