عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه شهرسازیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکترای برنامه ریزی شهری

- برنامه ریزی کاربری زمین
- مسکن

مدیر گروه شهرسازی
همدان
1349

-