عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه ادبیات فارسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری زبان و ادبیات فارسی_ واحد اراک .
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی_ واحد اراک .
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی_ واحد اراک .

اراک
34481476