عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه تربیت بدنیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

سه شنبه زبان تخصصی -------- حرکت شناسی --------

چهار شنبه الکترومیوگرافی -------- آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی --------

پنج شنبه -------- -------- فیزیولوژی عصبی عضلانی مکانیک مفاصل

الکترومیوگرافی
فیزیولوژی عصبی عضلانی
بیومکانیک مفاصل
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
حرکت شناسی
زبات تخصصی
بیومکانیک ورزشی کارشناسی
بیومکانیک ورزشی 1
بیومکانیک ورزشی 2