عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه تربیت بدنیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

رابرتسون، گوردن (1395)، روش تحقیق در بیومکانیک، با رویکرد بررسی کینماتیک حرکات انسان، ترجمه مجلسی، مهدی؛ جعفر ناد، امیر علی، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان.
رابرتسون، گوردن (1396)، روش تحقیق در بیومکانیک، با رویکرد بررسی کینتیک حرکات انسان، ترجمه جعفر نژاد، امیر علی، مجلسی، مهدی، برغمدی؛ اردبیل،

 1. مجلسی، مهدی؛ شعبانی بهار، غلامرضا؛ آزادیان، الهه. (1389)،" تأثير يک برنامه تمرين هوازي بر ميزان نمويافتگي اجتماعي دانشجويان مرد غير ورزشکار " ، جهش(علمی پژوهشی)، (1)4.
 2. مهدي مجلسي، الهه آزاديان ، سیروس احمدی، حسين راشدي ، علي­اصغر لاله­چيني. (1390)،"بررسي رويه موجود در بازگشت به بازي بعد از آسيب در ورزشکاران مورد پژوهی: ليگ برتر فوتبال کشور" ، جهش(علمی پژوهشی)، (3)10، 49-54
 3. احمدی، سیروس؛ صابونچی، رضا؛ خاکساری، غلامرضا؛ عالی نژاد، سیده آزاده؛ مجلسی، مهدی. (1390). " مقایسه انگیزش پیشرفت(رقابت جویی، پیروزی گرایی، هدف­گرایی) بازیکنان نخبه ورزش­های گروهی و انفرادی لیگ­های برتر ایران." ، جهش(علمی پژوهشی)، (3)11، 47-54
 4. امانی، جمشید؛ نجفی، حسین؛ فاطمی، عادل؛ مجلسی، مهدی. (1390). "توصیف و سنجش عملکرد سازمان­ها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان همدانپژوهشنامه مالیات(علمی پژوهشی)، شماره 59، 197-220
 5. مجلسی، مهدی؛ فرهپور، نادر؛ آزادیان، الهه. (1390)،" مقایسه تأثیر آسیب­های رباط متقاطع قدامی زانو و پیچ­خوردگی مچ پا در عملکرد تعادلی ورزشکاران آماتور" ، ، جهش(علمی پژوهشی)،
 6. Azadian, Elahe; Majlesi, Mahdi; Karimi, Lotfollah. (2011). Investigating the present procedure in return to play after injury in athletes of football primary league in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 1466-1470 (ISI Listed)
 7. Majlesi, Mahdi; Gholam Reza Shabani Bahar, Azadian, Elahe (2011). A study of the effects of an aerobic training program on the social maturity of male non-athlete students: the case of an Iranian experience. Journal of American Science (ISI Listed);7(8):802- 807.
 8. Mahdi Majlesi, Elahe Azadian, Hosein Rashedi.(2012). Correlation between anthropometric and physical fitness traits: A case study in Hamedan Kabaddi team. World Journal of Sport Sciences, 7 (4): 181-184.
 9. Mahdi Majlesi; Nader Farahpour; Elahe Azadian.( 2014). The Influence of Anterior Cruciate Ligament Rupture and Ankle Sprain on Static Postural Control Among Soccer Players. International Journal of Sport Studies,4 (3), 374-379.
 10. Mahdi Majlesi; Elahe Azadian.( 2014). A Study of the Effects of Previous Lower Limb Ligament Injury on Static Balance in Soccer Players. International Journal of Sport Studies,4 (5), 609-613.
 11. Mahdi Majlesi; Nader Farahpour; Elahe Azadian; Mahdi Amini.( 2014). The effect of interventional proprioceptive training on static balance and gait in deaf children. Research in Developmental Disabilities, (35), 3562–3567. ISI WoS(IF: 2.8).
 12. Hatami, M. R., Sharifmoradi, K., Majlesi, M., & Farahpour, N. (2015). The Effects of External Focus of Attention on Shoulder Muscle Activities during Forehand Drive in Table Tennis. Journal of Sport Biomechanics, 2(2), 27-35.
 13. Majlesi, M., & Farahpour, N. (2016). Kinematic and Spatio-Temporal Characteristics of Gait in Blind Individuals. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 11(4), 292-300.
 14. Jafarnezhadgero, A. A., Majlesi*, M., & Azadian, E. (2017). Gait ground reaction force characteristics in deaf and hearing children. Gait & Posture, 53, 236–240. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.02.006. ISI WoS (IF:2.347)
 15. Jafarnezhadgero, A. A., Shad, M. M., & Majlesi, M. (2017). Effect of foot orthoses on the medial longitudinal arch in children with flexible flatfoot deformity: A three-dimensional moment analysis. Gait & posture, 55, 75-80. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.04.011. ISI WoS (IF:2.347)
 16. Jafarnezhadgero, A., Shad, M. M., Majlesi, M., & Zago, M. (2018). Effect of kinesio taping on lower limb joint powers in individuals with genu varum. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 22(2): 511-518.
 17. Mahdi Majlesi, Elaheh Azadian, Nader Farahpour, Amir Ali Jafarnezhad, Hosein Rashedi (2017). Lower limb muscle activity during gait in individuals with hearing loss. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine. 40(3), 659-665. https://doi.org/10.1007/s13246-017-0574-y. ISI WoS (IF:1.171)
 18. Azadian, E., Majlesi, M., & Jafarnezhadgero, A. A. (2017). The effect of working memory intervention on the gait patterns of the elderly. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2018 Oct 1;22(4):881-7.
 19. Jafarnezhadgero AA, Shad MM, Majlesi M, Granacher U (2017) A comparison of running kinetics in children with and without genu varus: A cross sectional study. PLoS ONE 12(9): e0185057. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185057. ISI WoS (IF:2.8)
 20. Shiravand, M., & Farahpour, N. (2017). The Effects of Fatigue Muscles of the Shoulder Girdle on Ground Reaction Force, Elbow and Shoulder Joint Angle, and Accuracy Athletic Performance in Penalty Handball. Journal of Sport Biomechanics, 3(2), 0-0.
 21. Jafarnezhadgero, A., Majlesi, M., & Madadi-Shad, M. (2017). The effects of low arched feet on lower limb joints moment asymmetry during gait in children: A cross sectional study. The Foot,(34): 63-68.
 22. جعفرنژادگرو, امیرعلی, صدری, امیرحسین, غیاثوند, گودرز, مجلسی, مهدی. (1397). بررسی تأثیرات نواربندی کینزیو آبداکتوری و چرخش دهندگی خارجی ران بر کینماتیک سه بعدی اندام تحتانی طی فاز اتکا دویدن. فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی, 7(3), 79-87. doi: 10.22037/jrm.2017.111012.1697
 23. امیرعلی جعفرنژادگرو؛ سید مجید علوی مهر؛ مهدی مجلسی، اثر آنی کفی حمایت‌کننده قوس طولی‌داخلی بر زوایای کاپلینگ بین مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف، فصلنامه طب توانبخشی. ۱۳۹۷; 7 (2) :65-75.
 24. علوی مهر سید مجید، جعفرنژادگرو امیرعلی، مجلسی مهدی. اثر آنی کفی طبی بر نرخ بارگذاری، ایمپالس و گشتاور آزاد در کودکان پسر دارای کف پای صاف. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۳۹۷; ۱۷ (۱) :۲۷-۳۸
 25. Nader Farahpour, AmirAli Jafarnezhadgerob, Paul Allardc, Mahdi Majlesi. (2018). Muscle activity and kinetics of lower limbs during walking in pronated feet individuals with and without low back pain. Journal: Journal of Electromyography and Kinesiology, 39, 35–41. ISI WoS (IF:1.51)
 26. Amir Ali Jafarnezhadgero; Mohammad Mahdi Bahramisharif; Mahdi Majlesi (2017). Comparison of generalised and directed co-contraction of knee joint muscles during four different movements to strengthen the quadriceps. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 24(5): 368-378.
 27. Jafarnezhadgero, A. A., Majlesi, M., Etemadi, H., & Robertson, D. G. E. (2018). Rehabilitation improves walking kinematics in children with a knee varus: Randomized controlled trial. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. (61): 125–134.
 28. الهام سرخه، مهدی مجلسی، امیرعلی جعفرنژادگرو (1397). مقایسه شاخص عدم تقارن طیف فرکانس نیروهای عکس­العمل زمین طی گام­برداری در کودکان پسر سالم و ناشنوای شهر همدان در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 17(6): ۵۵۳-۵۶۶.
 29. محمدحسن بیجارچیان، مهدی مجلسی، نادر فرهپور. (1397). تأثیر کفی کفش با گوه خارجی بر نیروهای عکس­العمل زمین و نرخ بارگذاری در گام­برداری افراد مبتلا به استئوآرتریت داخلی زانو. بی­هوشی و درد. بیهوشی و درد. 8(4): 83-95.
 30. امیرحسین صدری، مهدی مجلسی*، امیرعلی جعفرنژادگرو. مقایسه متغیرهای کینماتیکی اندام تحتانی در راه رفتن کودکان ناشنوا و شنوا. مجله پژوهش­نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. ۱۳۹۷; 14 (28) :201-214.
 31. سرخه الهام، مجلسی مهدی*، جعفرنژادگرو امیر علی. تحلیل دامنه فرکانسی نیروهای عکس‌العمل زمین در کودکان ناشنوا و همسالان سالم. مجله بیومکانیک ورزشی. ۱۳۹۷; ۴ (۲) :۱۷-۲۷
 32. Noori A, Farahpour N, Majlesi M. The Effect of Foot Position on the Muscles Activity of the Shoulder and Trunk Muscles in Load Lifting. J Sport Biomech. 2016; 2 (3) :35-42
 33. kiani P, farahpour N, majlesi M. Range of motion and angular velocity analysis during landing from different heights, of the lower limb joints in patients with reconstructed anterior cruciate ligaments. JAP. 2018; 9 (1) :14-24
  URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5400-fa.html
 34. جعفرنژادگرو امیرعلی، قربانلو فرشاد، مجلسی مهدی. اثرات یک دوره برنامه تمرینی اصلاحی بر مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل زمین طی دویدن در کودکان دارای زانوی پرانتزی: یک مطالعه کارآزمایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۳۹۷; ۱۷ (۱۰) :۹۳۷-۹۵۰
 35. Alavi Mehr S M, Jafarnezhadgero A A, Majlesi M. Immediate and long-term effects of foot orthoses on asymmetry index of the ground reaction force frequency spectrum: A clinical trial study. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (1) :15-22
  URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3297-en.html
 36. Jafarnezhadgero, A. A., Majlesi, M., Etemadi, H., Hilfiker, R., Knarr, B. A., & Shad, M. M. (2019). Effect of 16-week corrective training program on three dimensional joint moments of the dominant and non-dominant lower limbs during gait in children with genu varus deformity. Science & Sports. 2020 Feb 1;35(1):44-e1. ISI WoS (IF:0.684)
 37. امیرعلی جعفرنژادگرو؛ سید مجید علوی مهر؛ مهدی مجلسی؛ فرزاد نوبخت. اثر آنی کفی حمایت کننده قوس طولی داخلی پا بر روی کینماتیک سه عدی اندام تحتانی در کودکان با کف پای صاف منعطف. مجله پژوهش­نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. ۱۳۹8; 14 (28) :56-41.
 38. Mahdi Majlesi, Nader Farahpour, Gordon E. Robertson. Comparisons of spatiotemporal and ground reaction force components of gait between individuals with congenital sight loss and with full-sight. Journal of Visual Impairment & Blindness. (Accepted).
 39. امیرعلی جعفرنژادگرو; سید مجید علوی مهر; مهدی مجلسی; اثر استفاده طولانی مدت از کفی arch support بر روی شاخص های عدم تقارن نیروهای عکس العمل زمین طی راه رفتن در کودکان با کف پای صاف منعطف: یک مطالعه کوهورت. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ۱۳۹8; 41 (9) :39-31.
 40. Azadian E, Majlesi M, Jafarnezhadgero AA, Granacher U. The Impact of Hearing Loss on Three-Dimensional Lower Limb Joint Torques during Walking in Prepubertal Boys. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2019 Oct 22.
 41. مرتضی مددی شاد؛ نادر فرهپور؛ مهدی مجلسی؛ تاثیرات فوری استفاده از کفی آنتی پرونیشن با شیب های متفاوت بر مولفه های نیروی عکس العمل زمین در هنگام راه رفتن. مجله طب توانبخشی؛ ۱۳۹8; 4 (8) :102-92.
 42. Maryam Moktaseb1, Mahdi Majlesi2*, Nader Farahpour3& Elaheh Azadian. Electromyographic patterns of lower limb muscles during gait in Congenital Blindness and Sighted People.  Journal of Advanced Sport Technology. 2020;  3(2):1- 8
 • مجلسی، مهدی؛ "بررسی رابطه بین ورزش ، هنر و موسیقی" ، همایش سراسری علوم انسانی و هنر(آبان 1386)، همدان
 • مجلسی، مهدی؛ "بررسی اثربخشی آموزش تربیت بدنی 2به روش آموزش ورزشی" ،همایش ورزش،سلامت و بهداشت روان،(دیماه1386)، گرگان
 • مجلسی، مهدی؛ " نقش ورزش در اتحاد ملی و انسجام اسلامی" ، همایش ملی اتحاد ملی و انسجام اسلامی ، فرصت ها، چالش ها و راه کارها،(اسفند 1386)، رشت
 • مجلسی، مهدی؛ " نقش ورزش در توسعه توریسم" ، همایش ملی توریسم،(اسفند 1386)، سمنان
 • مجلسی، مهدی؛ " مقايسه اثربخشي آموزش تربيت بدني عمومي (2) به روش متداول و روش آموزش ورزشي بر يادگيري شناختي، عاطفي و مهارتي دانشجويان " ، همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی ،(اسفند 1388)، سنندج
 • مجلسی، مهدی؛ " بررسي تأثير يک برنامه تمريني ويژه برميزان رشد اجتماعي دانشجويان مرد غير ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان " ، همایش ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی ،(بهمن 1388)، گرگان
 • سیروس احمدی، سیده آزاده عالی نژاد، مهدی مجلسی، مقایسه رقابت جویی، پیروزی گرایی و هدف گرایی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شیراز 24/10/88
 • منا شیراوند، نادر فرهپو، مهدی مجلسی؛ اثر خستگی عضلات کمربند شانه­ای بر نیروی عکس­العمل زمین، زاویه مفصل آرنج  و شانه و دقت طی شوت پنالتی هندبال، نخستین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، 19 و 20/5/96؛ کد اختصاصی همایش در ISC: 12401-96170
 • آرزو نوری، نادر فرهپور، مهدی مجلسی؛ اثر وضعیت قرارگیری پا بر فعالیت عضلات شانه و تنه هنگام بلند کردن بار از زمین ، نخستین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، 19 و 20/5/96؛ کد اختصاصی همایش در ISC: 12401-96170
 • مریم مکتسب پیربازاری، مهدی مجلسی، نادر فرهپور؛ مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در افراد سالم و نابینا، نخستین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، 19 و 20/5/96؛ کد اختصاصی همایش در ISC: 12401-96170
 • مژگان مرادی، نادر فرهپور، مهدی مجلسی؛ تأثیر تیزبینی بر عملکرد تعادلی افراد سالمند، نخستین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، 19 و 20/5/96؛ کد اختصاصی همایش در ISC: 12401-96170
 • گودرز غیاثوند، مهدی مجلسی، امیرعلی جعفرنژادگرو؛ بررسی الگوی هماهنگی مفاصل زانو و ران در بیماران دارای استئوآرتریت زانو در مقایسه با همسالان در صفحه سجیتال، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، 19 و 20/5/96؛ کد اختصاصی همایش در ISC: 12401-96170
 • مهری شعبانی خدیو، مهدی مجلسی، نادر فرهپور؛ ویژگی­های نیروی عکس­لعمل زمین در هنگام بالا و پایین آمدن از پله در افراد نابینا و مقایسه با افراد بینا، دانشگاه دولتی تبریز، 10 تا 12اکتبر 2018، اولین همایش بین المللی اوراسیایی هلوم ورزشی. (ارائه سخنرانی)
 • محمد حسن بیجارچیان، مهدی مجلسی، نادر فرهپور؛ ..............................................................، دانشگاه دولتی تبریز، 10 تا 12اکتبر 2018، اولین همایش بین المللی اوراسیایی هلوم ورزشی. (ارائه سخنرانی)
 • Mahdi Majlesi, Dr. Nader Farahpour, Elahe Azadian(2011). The influence of ACL rupture and ankle sprain on static postural control among amateur athletes. 118th ICB seminar, Biomechanics of impact/ Biomechanics of injury, Poland, Warsaw University of Technology, 19-21 september 2011.( Oral presentation)
 • Mahdi Majlesi, Mohammad Reza Esmaeili(2011). Comparing the Effectiveness of University Physical Education Unit (2) by Usual and Sport Education Method on Cognitive, Affective and Skill Learning of Boy University Students. European Physical Education and Sport Sciences Conference (2006), Switzerland
 •