عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

مهندسی مکانیک-کارشناسی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهندسی مکانیک-کارشناسی ارشد-دانشگاه شهید چمران اهواز
مهندسی مکانیک-دکتری تخصصی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Nano-Bio-Heat Transfer,
Magnetic Fluid Hyperthermia
Composite Material

مدیر گروه مکانیک
همدان
00988134481180