عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی
دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک

مهندسی پی
مدلسازی فیزکی
خاک مسلح و روشهای اصلاح خاک
اجزاء محدود
اندرکنش خاک و سازه

رئیس دانشکده علوم، مهندسی و هنر
همدان
1356
8134481000

---