عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

یکشنبه 8تا 12
دوشنبه 10 تا 12 و 13 تا 14.30
سه شنبه 8 تا 16

کارشناسی: مهندسی پی-- تحقيقات محلي-- پروژه راهسازي-- سازه هاي بتني-- كارآموزي
کارشناسی ارشد: اندركنش خاك وسازه-- مهندسي پي پيشرفته--- سمينار