عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1- کارشناسي مهندسي عمران- عمران، دانشگاه بوعلي سينا
2- کارشناسي ارشد مهندسي عمران- خاک و پي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
3- دکتري تخصصي مهندسي عمران- ژئوتکنيک دانشگاه علوم و تحقيقات تهران