امتحانات لغو شده ی تاریخ های 20 تا 22 دیماه به ترتیب در روز های 2 تا 4 بهمن ماه 1395 در ساعات مقرر برگزار خواهد شد