لیست رشته های تحصیلی

کاردانی ناپیوسته

 

 

 1. تربیت بدنی- مربیگری
 2. تربیت معلم آموزش دینی وعربی
 3. تربیت معلم آموزش ریاضی
 4. تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 5. تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 6. تربیت معلم آموزش وپرورش بتدایی
 7. تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
 8. تکنولوژی محیط زیست
 9. حسابداری
 10. حفاظت ومرمت بناهای تاریخی
 11. علمی کاربردی برق-قدرت- پست وانتقال
 12. علمی کاربردی برق-قدرت- توزیع
 13. علمی کاربردی برق-قدرت- تولید
 14. علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی
 15. علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 16. کاردان فنی – برق – تاسیسات                                 22/12/88
 17. کاردان فنی برق – علائم الکترونیک                        22/12/88
 18. کاردان فنی برق -الکترونیک
 19. کاردان فنی عمران -آب و فاضلاب
 20. کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
 21. کاردان فنی ماشین ابزار
 22. کاردان فنی مخابرات
 23. مدیریت بازرگانی
 24. مدیریت صنعتی جهانگردی –مدیریت جهانگردی
 25. معماری
 26. معماری سنتی
 27. هنرهای تجسمی- نقاشی

 

 

کاردانی پیوسته

 

 1. علمی کاربردی حسابداری
 2. ساختمان
 3. کامپیوتر
 4. نقشه کشی معماری
 5. تربیت بدنی
 6. ساخت وتولید-قالب سازی
 7. مکانیک خودرو
 8. صنایع شیمیایی
 9. گرافیگ
 10. هنرهای تجسمی (نقاشی )
 11. الکترونیک
 12. الکتروتکنیک – برق صنعتی
 13. الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 14. ساخت وتولید-ماشین افزار

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته

 

 1. آموزش دینی وعربی
 2. آموزش ریاضی
 3. آموزش زبان انگلیسی
 4. آموزش علوم تجربی
 5. آموزش و پرورش ابتدایی
 6. تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی
 7. تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 8. علمی کاربردی  معماری
 9. علمی -کاربردی حسابداری
 10. علمی- کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی
 11. محیط زیست
 12. مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 13. مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 14. مهندسی تکنولوژی برق-گرایش شبکه های  انتقال وتوزیع
 15. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید –قالب سازی
 16. مهندسی تکنولوژی ساختمان
 17. مهندسی تکنولوژی عمران
 18. مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 19. مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر
 20. هنر های تجسمی
 21. مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال

 

 

 

کارشناسی پیوسته

 

 

 1. باستان شناسی
 2. پرستاری
 3. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 4. تربیت مترجم زبان انگلیسی
 5. جغرافیا طبیعی (ژئومورفولوژی)
 6. حسابداری
 7. حقوق
 8. راهنمایی و مشاوره                                                                                6/5/88
 9. روانشناسی -روانشناسی کودکان  استثنایی
 10. روانشناسی عمومی                                                                                6/5/88
 11. ریاضی - ریاضی کاربردی
 12. زبان فرانسه شا خه ادبی
 13. زبان وادبیات انگلیسی
 14. زبان وادبیات عربی
 15. زبان وادبیات فارسی
 16. زیست شناسی - علوم جانوری
 17. زیست شناسی مولکولی – میکروبیلوژی                                            6/5/88
 18. شهرسازی
 19. شیمی محض                                                                                            12/2/90
 20. علمی کاربردی مترجمی خبرانگلیسی
 21. علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی
 22. علوم تربیتی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
 23. علوم سیاسی
 24. علوم کامپیوتری                                                                                     6/5/88
 25. فقه وحقوق اسلامی
 26. فلسفه وحکمت اسلامی
 27. فیزیک – هسته ای
 28. فیزیک- اتمی
 29. فیزیک –حالت جامد
 30. کتابداری
 31. مدیریت بازرگانی                                                                                22/12/88
 32. مرمت و احیای بناهای تاریخی
 33. مهندسی برق – الکترونیک
 34. مهندسی برق – قدرت
 35. مهندسی شهرسازی                                                                              6/5/88
 36. مهندسی عمران
 37. مهندسی فناوری اطلاعاتIT                                                                 12/2/90
 38. مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 39. مهندسی معماری
 40. مهندسی مکانیک
 41. مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 42. نقاشی

 

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 1. ا لهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی *     ( سرفصل دروس)
 2. اندیشه های سیاسی در اسلام   ( سرفصل دروس)
 3. آموزش زبان انگلیسی *   ( سرفصل دروس)
 4. باستان شناسی   ( سرفصل دروس)
 5. برنامه ریزی شهری   ( سرفصل دروس)
 6. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری   ( سرفصل دروس مجتمع ها) ( سرفصل دروس مناطق)
 7. حسابداری  *   ( سرفصل دروس)
 8. حقوق جزا و جرم شناسی   ( سرفصل دروس) ورودیهای بعد از 90
 9. حقوق خصوصی   ( سرفصل دروس)
 10. روانشناسی بالینی   ( سرفصل دروس)
 11. روانشناسی تربیتی   ( سرفصل دروس)
 12. روانشناسی عمومی   ( سرفصل دروس)
 13. ریاضی - آموزش ریاضی   ( سرفصل دروس)
 14. ریاضی کاربردی   ( سرفصل دروس الزامی) ( سرفصل دروس اختیاری)
 15. ریاضی کاربردی – آنالیز عددی   ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس پیشنهادی)
 16. ریاضی محض – جبر   ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس الزامی)
 17. زبان وادبیات عرب   ( سرفصل دروس ورودیهای بعد از سال 90)
 18. زبان وادبیات فارسی   ( سرفصل دروس وردی 90)
 19. زیست شناسی - جانوری تکوینی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی   ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس الزامی و اختیاری)
 20. زیست شناسی – میکروبیولوژی ( سرفصل دروس)
 21. زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری   ( سرفصل دروس)
 22. ژئوفیزیک – گرانی سنجی   ( سرفصل دروس)
 23. شیمی – شیمی معدنی   ( سرفصل دروس)
 24. طراحی شهری   ( سرفصل دروس)
 25. علم اطلاعات و دانش شناسی *   ( سرفصل دروس ورودی 89)
 26. فرهنگ و زبان های باستانی   ( سرفصل دروس)
 27. فیزیک – حالت جامد   ( سرفصل دروس)
 28. فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها   ( سرفصل دروس)
 29. فیزیک اتمی و ملکولی   ( سرفصل دروس)
 30. کامپیوتر- هوش مصنوعی   ( سرفصل دروس)
 31. مدیریت اجرایی   ( سرفصل دروس)
 32. مدیریت ورزشی   ( سرفصل دروس) ( سرفصل دروس گرایش مدیریت راهبردی) ( سرفصل دروس بازاریابی)
 33. معماری    ( سرفصل دروس تا ورودی 93) ( سرفصل دروس از 93 به بعد)
 34. مهندسی برق - قدرت ( سرفصل دروس)
 35. مهندسی عمران- ژئوتکنیک ( سرفصل دروس)
 36. مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ( سرفصل دروس)
 37. مهندسی معماری * ( سرفصل دروس)
 38. مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ( سرفصل دروس)
 39. مهندسی منابع طیبعی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین   ( سرفصل دروس)
 40. مهندسی منابع طیبعی - محیط زیست –گرایش آلودگیهای محیط زیست   ( سرفصل دروس)
 41. باستان شناسی - گرایش پیش از تاریخ ( سرفصل دروس)
 42. شیمی- گرایش شیمی معدنی ( سرفصل دروس)
 43. مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک ( سرفصل دروس)

 

 

 

دکتری تخصصی

 

 1. ا لهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
 2. ادبیات فارسی
 3. بیوشیمی
 4. تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
 5. حقوق بین الملل
 6. روابط بین الملل
 7. ریاضی کاربردی
 8. زیست شناسی – سلولی مولکولی
 9. علوم سیاسی – مسائل ایران
 10. فلسفه هنر
 11. فیزیک
 12. کتابداری واطلاع رسانی
 13. محیط زیست – آلودگی  محیط زیست
 14. مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
 15. مدیریت دولتی
 16. مدیریت فناوری اطلاعات
 17. معماری
 18. مهندسی برق – قدرت
 19. مهندسی محیط زیست

 

 

 

 

آمار نهایی

کاردانی ناپیوسته 27

پیوسته 14


کارشناسی ناپیوسته 21

پیوسته 42


کارشناسی ارشد ناپیوسته 43

دکتری 19

 

جمع کل     166

آخرین بروز رسانی: 13دیماه  1393