محل تشکیل کلاس ها

ردیف

محل تشکیل کلاس

از شماره الی شماره

1

دانشکده علوم انسانی

1 الی 149

2

ساختمان شهید مدنی

150 الی 167

3

ساختمان یادگار امام

501 الی 531

4

ساختمان شهید بهشتی

201 الی 216

5

ساختمان فارابی

601 الی 636

6

ساختمان شهیدعباسپور

301 الی 318

7

دانشکده علوم پایه

902 الی 937

8

ساختمان شماره 4

460 الی 470

9

سوله شماره 1

811 الی 816

10

سوله شماره 2

821 الی 827

11

سوله شماره 3

831 الی 839

12

سوله شماره 4

841 الی 848

13

سوله شماره 5

851 الی 860

14

سوله شماره 6

861 الی 869

15

سوله شماره 7

870 الی 880

16

سالن ورزشی پوریای ولی

701 الی 708

17

سالن ورزشی امام علی

709