قراردادها

قسمت عمده اي از كارهاي اين اداره مربوط به انعقاد قراردادها است كه شامل قراردادهاي پژوهشي ، عمراني ، خريد و فروش ، اجاره و غيره مي باشد.
هر قرارداد از چند قسمت عمده تشكيل مي شود كه شامل موارد ذيل مي باشد :
مقدمه قرارداد
موضوع قرارداد
مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد
تعهدات طرفين قرارداد
نحوه فسخ و تمديد قرارداد
برخي از قراردادهاي عمده بايستي پس از تهيه و قبل از انعقاد قرارداد به تأييد اداره حقوقي سازمان مركزي برسد.
در ذيل سه نمونه قرارداد مختلف جهت استفاده مخاطبان محترم ارائه مي گردد :

قرارداد خريد

اين قرارداد در تاريخ .................. در محل اداره حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان في‌مابين دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان به رياست آقاي مهندس سيدعلي‌اصغر تروهيد به نشاني : همدان بزرگراه امام خميني (ره) - بلوار دانشگاه - بلوار پروفسور موسيوند ، دانشگاه آزاد اسلامي ، كه در اين قرارداد خريدار ناميده مي‌شود ، از يك طرف و شركت .......................... به شماره ثبت ............. و تاريخ ثبت شركت ................... به مدير عاملي ............................................. به شماره شناسنامه ...........نام پدر : ................ صادره از: ................ با نمايندگي آقاي .............................. به نشاني: ....................
و شماره تلفن .............................. كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي‌شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد مي‌گردد.
« هرگونه ابلاغ و يا اخطار به نشاني فوق قانوني بوده و در صورت تغيير بايد كتباً ظرف مدت 10 روز اطلاع داده شود و در صورت عدم اطلاع كليه مكاتبات به نشاني فوق ابلاغ شده محسوب مي‌گردد »

ماده يك : موضوع قرارداد : 1- تجهيزات مورد نياز سرو غذا و آشپزخانه مطابق ليست پيوست
ماده دو : مبلغ قرارداد : مبلغ كل قرارداد بر اساس قيمت پيشنهادي فروشنده ، مطرح شده در كميسيون معاملات (برگه پيوست ) 240/374/589 ريال مي‌باشد كه طبق ماده سه قرارداد به فروشنده ، پرداخت خواهد شد . ريز مبالغ طي ليست پيوست مي باشد. (پرداخت مبلغ قرارداد منوط به انجام موضوع متمم اين قرارداد توسط فروشنده مي باشد)

ماده سه : نحوه پرداخت : 25% به صورت پيش پرداخت در ازاي ضمانت نامه بانكي و 65% پس از ارسال تجهيزات در مقابل صورت وضعيت ارسالي و 10% باقيمانده پس از نصب و صورتجلسه تحويل پرداخت مي گردد .

ماده چهار : تعهدات مجري :
1ـ فروشنده بايد نسبت به انجام تعهدات خود بر طبق مفاد و شرايط قرارداد اقدام نمايد ، در غير اينصورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .
2-هزينه حمل ، نصب ، و گارانتي به عهده فروشنده مي باشد كه بابت امور مذكور 5 % به مبلغ كل قرارداد اضافه گرديده است.
3ـ فروشنده مسئول جبران خسارت وارده به خريدار يا اشخاص ثالث مي‌باشد .
4- پرداخت كليه كسورات قانوني به عهده فروشنده خواهد بود .
5- اقرار فروشنده به اينكه مفاد قرارداد را دقيقاً مطالعه نموده و از مشخصات قرارداد و شرايط انجام آن اطلاع كامل داشته و مورد قبول اوست .
6- فروشنده متعهد گرديد كليه دستگاه ها و تجهيزات را منطبق با مشخصات اعلام شده در مناقصه (صرفاًً مشخصات اعلام شده) تحويل خريدار نمايد.

ماده پنج : تعهدات و ضمانت نامه :
1- فروشنده باید جهت تضمین مبلغ پیش پرداخت ضمانت نامه بانکی به میزان 25 % مبلغ قرارداد به خریدار ارائه نماید .ضمنا مشخصات ضمانت نامه مذکور با مبلغ ................................ ریال به شماره ............................... بانک .............. شعبه ........................... كد ................ در مورخ .......................... و اعتبار آن تا تاریخ ............................. می باشد.
2- فروشنده موظف است کلیه تجهیزات جانبی که در پیش فاکتور نمی باشد و در عین حال مورد نیاز دستگاه موضوع قرارداد می-باشد را به خریدار اعلام نماید.
3ـ تهيه كليه وسايل طبق پیش فاکتور و نیز حفظ رعايت و مقررات دانشگاه و حفظ جان عوامل اجرايي به عهده فروشنده خواهد بود .
4ـ فروشنده موظف است در زمان تحویل موقت يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ ................................ ریال به شماره ............................... بانک .............. شعبه ........................... كد ................ در مورخ .......................... با اعتبار ........ ماهه ،‌ معادل 10% كل قرارداد را تا پايان گارانتي به مدت12ماه از تاريخ تحويل موقت دستگاه ها و تجهيزات به دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ارائه نمايد.
5ـ از هر پرداخت ده درصد به عنوان حسن انجام كار كسر مي‌گردد كه پس از تنظيم صورتجلسه تحويل به فروشنده مسترد خواهد شد.
6ـ فروشنده تحت هيچ عنوان حق واگذاري قرارداد را به صورت جزئي يا كلي به شخص ثالث نخواهد داشت .
7ـ درصورتي كه به تشخيص خريدار ، فروشنده تعهدات خود را انجام ندهد و نتواند كار خود را به نحو احسن اجرا نمايد حق فسخ يك طرفه قرارداد را دارد و سپردة فروشنده ضبط خواهد شد .
8ـ فروشنده متعهد مي‌گردد كه كل مفاد قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد . در صورت تاخير در شروع و خاتمه مدت قرارداد خريدار مي‌تواند به ازاي هر روز تاخير يك درصد از مطالبات به عنوان جبران خسارت كسر نمايد.
9ـ فروشنده متعهد مي‌گردد كليه دستگاه‌ها و تجهيزات را به صورت Orginal با ارائه مدرك معتبر وگارانتي منطبق با مشخصات اعلام شده در مناقصه به خريدار تحويل دهد . تاريخ شروع مدت گارانتي مي‌بايست از تاريخ تحویل موقت و پس از تائيد دستگاه نظارت باشد .
10ـ كليه دستگاه‌ها و قطعات در صورت تاييد توسط ناظر معاونت دانشجويي و پس از نصب و راه اندازي در محل دانشگاه ، تحويل گرفته مي‌شوند .
11- فروشنده موظف است پس از تحويل موقت دستگاه در دانشگاه به محض اعلام خریدار جهت رفع نقص و خدمات پس از فروش به مدت يك سال اقدام نمايد .
12ـ در هنگام تحويل كليه دستگاهها و تجهيزات ، ارايه فاكتور قطعي و رسمي از طرف فروشنده الزامي است.
13ـ معاونت دانشجويي به عنوان دستگاه نظارت معرفي مي‌گردد .
14ـ فروشنده تحت هيچ عنوان حتي در زمان بروز اختلاف حق تعليق در انجام موضوع قرارداد و اجراي تعهدات خود را ندارد .
15ـ فروشنده تحت هيچ عنوان حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت .
16ـ در صورت تعلق كسور قانوني ، كسورات مربوطه بر عهده فروشنده است كه توسط خريدار از هر پرداخت كسر و به حساب مراجع ذيربط واريز خواهد شد. (قرارداد خريد شامل ماليات نمي گردد و در صورت رايگان بودن هزينه نصب بيمه جزء كسورات قانوني محسوب نخواهد شد.)
17- طبق آيين معاملات دانشگاه فروشنده بايد به منظور تضمين انجام تعهدات ، ضمانتنامه بانكي به ميزان حداقل 5% مبلغ كل قرارداد به خريدار ارائه نمايد . ضمناً مشخصات ضمانت نامه مذكور با مبلغ ....................... ريال به شماره ............................ بانك .................... شعبه .................... كد ............... در مورخ ................ به مدت .................. مي‌باشد .

ماده شش : مدت قرارداد :
ـ مدت قرارداد 45 روز است كه از تاريخ ............................ تا تاريخ ........................... مي باشد.

ماده هفت : نحوه حل اختلاف
- در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابين طرفين موضوع از طريق كميته اي سه نفره شامل يك نفر نماينده از سوي هر يك از طرفين قرارداد و نيز يك نفر داور مرضي الطرفين بررسي و رأي اكثريت هيأت موصوف ، قاطع اختلاف خواهد بود و در غيراين-صورت موضوع از طريق مراجع قضايي ذي صلاح پيگيري خواهد شد.

اين قرارداد در 7 ماده 5 نسخه تهيه گرديده ، كه هر يك از نسخه‌ها حكم واحد را دارند.

قرارداد اجاره

این قرارداد فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان – مركز بهار به نمایندگی آقاي علي محبي به نشانی : بهار – دانشگاه آزاد اسلامي که در این قرارداد موجر نامیده می شود ، از یک طرف و سالن شهيد فهميده بهار به نمایندگی آقاي ......................... به نشانی : بهار – سالن شهيد فهميده و شماره تلفن................... که در این قرارداد مستأجر نامیده می شوند از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده یک – موضوع قرارداد : اجاره سالن شهيد فهميده بهار به تعداد 35 سانس .
ماده دو – مبلغ قرارداد: مبلغ اجاره هر سانس به مبلغ .................... ريال كه جمعاً به مبلغ دوميليون و يكصد هراز ريال مي باشد و مستأجر موظف است مبلغ مذكور را به شماره حساب ................ نزد بانك تجارت بهار واريز و اصل فيش بانك را به موجر تحويل نمايد.
ماده سه – تعهدات مستاجر :
1- مستاجر باید نسبت به تعهدات خود بر طبق مفاد و شرایط قرارداد اقدام نماید ، در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
2- مستاجر به طور کلی مسئول کلیه ادعاهای اشخاص ثالث در زمان استفاده از مورد اجاره خواهد بود و موجر در قبال هر گونه شکایت و ادعای آنان اعم از حقوقی و جزایی در مورد قرارداد مسئولیتی نخواهد داشت.
3- مستاجر مسئول جبران خسارت وارده به موجر یا اشخاص ثالث می باشد.
4- حضور سرپرست ، مربي و نماينده تيم در هنگام استفاده از سالن الزامي مي باشد.
5- اقرار مستاجر به اینکه مفاد قرارداد را دقیقا مطالعه نموده و از مشخصات آن اطلاع کامل داشته و مورد قبول اوست.
6- مستاجر موظف است کلیه امکانات تحویلی و نیز مکان اخذ شده را به صورت سالم و بی نقص (مانند زمان تحویل ) به موجر تسلیم نماید.
7- مستأجر متعهد گردید مورد قرارداد را صرفاًدر امور آموزشی استفاده نماید و نیز حق واگذاری قرارداد را به شخص ثالث از خود سلب نمود.
8- مستأجر حق ایجاد تغییرات و یا دخل و تصرف در مورد اجاره را از خود سلب نمود.
10- بازيكنان ملزم به داشتنم لباس‌ ، كفش و بيمه ورزشي در ساعات تمرين هستند.
11- مسئوليت حفظ اشياء و لوازم شخصي افراد به عهده بازيكنان است.
12- در صورت بروز هر گونه نقص و نارسائی در موضوع قرارداد علی الخصوص مواردیکه احتمال ایجاد خسارات در آن وجود دارد، مستأجر بایستی موضوع را به صورت کتبی به موجر اطلاع دهد تا نسبت به رفع آن اقدام لازم صورت پذیرد.
ماده چهار – تعهدات موجر:
1- کلیه عوارض شهرداری و مالیات اداره دارائی به عهده موجر خواهد بود.
2- اقرار موجر به اینکه مفاد قرارداد را دقیقا مطالعه نموده و از مشخصات قرارداد و شرایط انجام و شرایط مندرج در قرارداد و قوانین و مقررات بیمه اجتماعی و حفاظت فنی و مالیات ها و عوارض مربوطه اطلاع کامل داشته و مورد قبول اوست.
3- موجر متعهد شد به منظور بهره برداری ساختمان و تحویل سالم ساختمان ، تعمیرات لازم را به مستاجر تفویض نمود که پس از انجام، هزینه های مربوط توسط موجر پرداخت خواهد شد.
4- - موجر متعهد می شود تعمیرات کلی که در حین مورد اجاره پیش می آید را انجام نماید.
5- موجر بایستی کلیه امکانات لازم مستأجر از جمله انشعاب آب ، برق ، گاز و یک خط تلفن را در اختیار مستأجر قرار دهد.
6- ساعات تمرين در هر نوبت 90 دقيقه مي باشد.
7- موجر متعهد گرديد در صورت تعطيلي سالن به هر دليل مراتب را به مستأجر اطلاع دهد و نيز در پايان قرارداد در خصوص مبلغ قرارداد تهاتر نمايد.
8- تأمین سیستم گرمایشی و سرمایشی ساختمان به نحو مطلوب (بخاری گازی و کولر آبی) به عهده موجر خواهد بود.
ماده پنج -مدت قرارداد:
– مدت قرارداد از تاریخ .......................... لغایت .......................... خواهد بود.
در روزهاي سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه و ساعات شروع : 30/9 ، 17 و 30/18 خواهد بود.

- این قرارداد در پنج ماده و چهار نسخه تهیه گردیده ، که هر یک از نسخه ها حکم واحد را دارند.

قرارداد دستمزدی

اين قرارداد فی مابين دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به رياست آقای مهندس سيد علی اصغر تروهيد به نشانی: همدان . بزرگراه امام خمينی (ره) . بلوار پرفسور موسيوند . دانشگاه آزاد اسلامی ، که در اين قرارداد کارفرما ناميده مي شود از يک طرف و آقای .................................. به شماره شناسنامه: .............. صادره از: .................. به نشانی: همدان . ................................................ طبقه دوم و شماره همراه : ........................... که در اين قرارداد مجری ناميده می شود ، از طرف ديگر در مورخ ........................ در محل اداره حقوقي واحد به شرح ذيل منعقد  گرديد.
ماده يک - موضوع قرارداد : انجام امور .......................................
ماده دو - مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد ........................... ريال مي باشد.
ماده سه - تعهدات مجری :
1- مجری بايد نسبت به تعهدات خود بر طبق مفاد و شرايط قرارداد اقدام نمايد ، درغيراين صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
2- مجری متعهد می گردد كليه امور مربوط به موضوع قرارداد را در طي مدت قرارداد انجام دهد.
3- مجری مسئول جبران خسارت وارده به کارفرما يا اشخاص ثالث مي باشد.
4- پرداخت کليه هزينه های ناشی از اجرای قوانين کار و بيمه های اجتماعی و قوانين و آئين نامه های مربوطه و پرداخت حق بيمه و ماليات به عهده مجری خواهد بود.
5- اقرار مجری به اينکه مفاد قرارداد را دقيقا مطالعه نموده و از مشخصات قرارداد و شرايط انجام و شرايط مندرج در آن اطلاع کامل داشته و مورد قبول اوست.
6- مجری متعهد گرديد که نسبت به انجام موضوع قرارداد با هماهنگی ناظرِ کارفرما ، اقدام لازم را به عمل آورد.
7- مجری متعهد گرديد که نسبت به کليه ی اموری که ناظر لازم بداند ، اقدام لازم را انجام دهد.
8- مجری تحت هيچ عنوان حق واگذاری قرارداد را به صورت جزئی يا کلی به شخص ثالث نخواهد داشت.
9- در صورتی که به تشخيص کارفرما ، مجری تعهدات خود را انجام ندهد و نتواند کار خود را به نحو احسن اجرا نمايد، كارفرما حق فسخ يک طرفه قرارداد را دارد .
10- مجری متعهد گرديد کليه ی امور مربوط به قرارداد را به تنهايی انجام دهد و از نيرويی در اين خصوص استفاده ننمايد و كارفرما در قبال استخدام مجري هيچگونه مسئوليت و تعهدي ندارد.
11- کارفرما آقای ........................ را به عنوان ناظر قرارداد به مجری معرفی می نمايد.
12- كارفرما هيچگونه مسئوليتي در خصوص خسارات جاني و مالي وارده به مجري ندارد.
ماده چهار - مدت قرارداد:
- مدت قرارداد از تاريخ خواهد بود.
اين قرارداد در چهار ماده و چهار نسخه تهيه گرديده ، که هر يک از نسخه ها حکم واحد را دارند.