فرآیندها و گردش کارهای آموزشی

تعدادی از فرآیندهای آموزشی (PDF)
اخذ مرخصی تحصیلی
صدور گواهی اشتغال به تحصیل
شرایط اخذ درس بصورت معرفی به استاد
شرایط اخذ دروس جهت ارتقا معدل
صدور گواهی واحدهای گذرانده
انصراف از تحصیل
صدور معرفی نامه کار آموزی
فرایند انجام معادل سازی
مراحل اخذ مجوز افزایش سنوات
انجام امور دانشجویان مهمان در واحد دیگر
انجام امور دانشجویان مهمان در واحد همدان


گردش فرآیند انجام امور فارغ التحصیلی (PDF)


گردش فرآیند امتحانات پایان ترم - ویژه اساتید (PDF)


گردش فرآیند جذب هیات علمی - ویژه اساتید (PDF)
جذب اعضای هیات علمی و بورسیه
تشکیل پرونده  اعضا هیات علمی جهت ارتقا مرتبه علمی به استاد یاری و دانشیاری
تشکیل پرونده  اعضا هیات علمی جهت تبدیل وضعیت استخدامی
احتساب امتیازات پژوهشی ( مقاله ، کتاب ،...) در محاسبه رقم حق التدریس توسط کارگزینی هیات علمی
انجام صدور نامه گواهی همکاری برای  اعضا هیات علمی و یا مدرسین مدعو
گردش فرآیند بکارگیری و تشکیل پرونده مدرسین اعضا حق التدریس
صدور برگه ماموریت بازدید های علمی دانشجویی