رشته های دانشکده هنر و معماری

رشته

مقطع

مدیر گروه کارشناس گروه

گرافیک

کاردانی پیوسته

خانم سروندی

هنرهای تجسمی (نقاشی )

کاردانی پیوسته

خانم سروندی

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

مهندس جواد نوربخش

هنرهای تجسمی نقاشی

کاردانی ناپیوسته

خانم سروندی

حفاظت و مرمت آثار تاریخی

کاردانی ناپیوسته

سحر شایگان فر

مهندسی شهرسازی

کارشناسی دکتر علی اصغر رحیمیون

مرمت و احیای بناهای تاریخی

کارشناسی سحر شایگان فر

شهرسازی

کارشناسی دکتر علی اصغر رحیمیون

طراحی و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

دکتر علی اصغر رحیمیون

معماری

کاردانی ناپیوسته

مهندس جواد نوربخش

معماری سنتی

کاردانی ناپیوسته

مهندس جواد نوربخش

مهندسی معماری

کارشناسی

مهندس جواد نوربخش

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

گلرخ دانشگر مقدم

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

مهندس جواد نوربخش

نقاشی

کارشناسی

لیلا سروندی