رشته های دانشکده فنی و مهندسی

نام رشته

مقطع

مدیر گروه کارشناس گروه

ساخت وتولید

کاردانی پیوسته

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

محمد امین ایراندوست

الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی پیوسته

مهندس محمد حبیبی

علمی کاربردی الکترونیک – الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

مهندس محمد حبیبی

علمی کاربردی مکانیک خودرو- مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

مهندس محمد مهدی عطار

ساختمان

کاردانی پیوسته

مهندس مرتضی عسگری

کاردان فنی برق الکترونیک

کاردانی ناپیوسته

مهندس محمد حبیبی

کاردان فنی برق مخابرات

کاردانی ناپیوسته

مهندس محمد حبیبی

کاردان فنی مکانیک ماشین ابزار

کاردانی ناپیوسته

مهندس محمد مهدی عطار

علمی کاربردی برق-قدرت

کاردانی ناپیوسته

مهندس محمد حبیبی

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

محمد امین ایراندوست

کاردان فنی برق تأسیسات

کاردانی ناپیوسته

مهندس محمد حبیبی

کاردان فنی برق علائم الکترونیک

کاردانی ناپیوسته

مهندس محمد حبیبی

کاردان فنی عمران -آب و فاضلاب

کاردانی ناپیوسته

مهندس مرتضی عسگری

کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته

مهندس مرتضی عسگری

مهندسی عمران -عمران

کارشناسی

مهندس مرتضی عسگری

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

محمد امین ایراندوست

مهندسی تکنولوژی برق-گرایش شبکه های انتقال و توزیع

کارشناسی ناپیوسته

مهندس محمد حبیبی

مهندسی تکنولوژی مکانیک ساخت و تولید-قالبسازی

کارشناسی ناپیوسته

مهندس محمد مهدی عطار

مهندسی تکنولوزی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

مهندس محمد حبیبی

مهندسی تکنولوزی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته

مهندس مرتضی عسگری

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

مهندس مهدی راغب

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

محمد امین ایراندوست

مهندسی تکنولوزی مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

مهندس محمد مهدی عطار