رشته های دانشکده علوم پایه

نام رشته

مقطع

مدیر گروه کارشناس گروه

تربیت معلم آموزش ریاضی

کاردانی ناپیوسته

مرتضی امیر آبادی

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

کاردانی ناپیوسته

رضا حبیبی پور

تکنولوژی محیط زیست

کاردانی ناپیوسته

دکتر مهرداد چراغی

پرستاری

کارشناسی

مرضیه رضوی کیا

ریاضی - ریاضی کاربردی

کارشناسی

مرتضی امیر آبادی

زیست شناسی - علوم جانوری

کارشناسی

رضا حبیبی پور

زیست شناسی سلولی ملکولی (میکروبیولوژی)

کارشناسی پیوسته

رضا حبیبی پور

علوم کامپیوتر

کارشناسی

فیزیک – هسته ای

کارشناسی

وحید فیاض

فیزیک- اتمی مولکولی

کارشناسی

وحید فیاض

فیزیک –حالت جامد

کارشناسی

وحید فیاض

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

کارشناسی

دکتر مهرداد چراغی

مهندسی منابع طبیعی محیط زیت گرایش آلودگی های محیط زیست

کارشناسی ارشد

دکتر مهرداد چراغی

ریاضی کاربردی آنالیز عددی

کارشناسی ارشد

مرتضی امیر آبادی

ژئوفیزیک

کارشناسی ارشد

وحید فیاض

زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد

رضا حبیبی پور

دبیری آموزش ریاضی

کارشناسی ناپیوسته

مرتضی امیر آبادی

محیط زیست

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مهرداد چراغی

آموزش علوم تجربی

کارشناسی ناپیوسته

رضا حبیبی پور

علمی کاربردی صنایع شیمیایی – صنایع شیمیایی

کاردانی پیوسته