مسئولین دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده
هماهنگی بین کلیه کارکنان دانشکده ، نظارت برنحوه عملکرد حوزه های مختلف، ارتباط مستقیم با ریاست محترم و معاونان دانشگاه، ارتباط مستقیم با مدیران گروههای آموزشی، نظارت بر برنامه های مختلف و اجرای برنامه های ابلاغی ازسوی دانشگاه، نظارت برعملکرد آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده و.... از جمله امورجاری و اجرائی ریاست دانشکده می باشد.
دکتر مهرداد چراغی عضو هیئت علمی گروه محیط زیست از بدو تاسیس دانشکده این مسئولیت را برعهده دارند

• معاونت آموزشی، دانشجویی
برنامه ریزی آموزشی دانشکده، نظارت بر اداره خدمات آموزشی، امور مربوط به انتخاب واحد، امتحانات  و گروههای آموزشی، برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح علمی گروههای آموزشی  و کنترل و نظارت بر روند آموزش در هرگروه، ارتباط با اعضاء هیئت علمی و نظارت بر کیفی سازی امور آموزشی، نظارت برتسهیل امور و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان، برگزاری منظم جلسات مدیران گروهها و....از وظایف این حوزه می باشد .
آقای شاهرخ قاسم زاده عضو هیئت علمی گروه ریاضی از بدو تاسیس دانشکده این مسئولیت را برعهده دارند.

• رئیس اداره پژوهش
نظارت برامورپژوهشی اعم از طرحهای پژوهشی و تولیدات علمی استادان و دانشجویان، فرایند اخذ و انجام پایان نامه های دانشجویی،کنترل و نظارت برانجمنهای علمی، برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی و جلسات تحصیلات تکمیلی و پیگیری امور مختلف ارجاعی از وظایف این حوزه می باشد.
دکتر سهیل سبحان عضو هیئت علمی گروه محیط زیست از بدو تاسیس دانشکده تا شهریور 1388، سپس خانم حجت الاسلامی عضو هیئت علمی گروه پرستاری عهده دار این مسئولیت بوده و اکنون خانم ناهید کرمی کبیر عضو هیئت علمی گروه پرستاری رئیس این اداره می باشند .

• رئیس اداره خدمات آموزشی
اجرای مطلوب مقررات آموزشی با همکاری کارشناسان گروههای آموزشی، برگزاری منظم جلسات شورای آموزشی ، نظارت برعملکردکارشناسان گروهها، مسئول ثبت نام و فارغ التحصیلان و مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشکده از وظایف ایشان است .سرکار خانم لیلا دشتی اکنون عهده دار این مسئولیت است.

 

رشته

مقطع

مدیرگروه

کارشناس گروه

پرستاری

کارشناسی

مرضیه رضوی کیا

زهرا گمار

تکنولوژی محیط زیست

کاردانی

بهاره لرستانی

سیمین چاوشی

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

کارشناسی ناپیوسته

بهاره لرستانی

سیمین چاوشی

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

کارشناسی

بهاره لرستانی

سیمین چاوشی

مهندسی محیط زیست، گرایش آلودگیها

کارشناسی ارشد

بهاره لرستانی

سیمین چاوشی

ریاضی

کاردانی

مرتضی امیرآبادی

شکوفه شیرازیانی

آموزش ریاضی

کارشناسی ناپیوسته

مرتضی امیرآبادی

شکوفه شیرازیانی

ریاضی کاربردی –گرایش آنالیزعددی

کارشناسی ارشد

مرتضی امیرآبادی

شکوفه شیرازیانی

فیزیک –گرایش اتمی

کارشناسی

وحید فیاض

شکوفه شیرازیانی

فیزیک گرایش هسته ای

کارشناسی

وحید فیاض

شکوفه شیرازیانی

فیزیک گرایش حالت جامد

کارشناسی

وحید فیاض

شکوفه شیرازیانی

ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی

کارشناسی ارشد

وحید فیاض

شکوفه شیرازیانی

علوم تجربی

کاردانی

رضا حبیبی پور

شکوفه شیرازیانی

آموزش علوم تجربی

کارشناسی ناپیوسته

رضا حبیبی پور

شکوفه شیرازیانی

صنایع شیمیایی

کاردانی پیوسته

رضا حبیبی پور

زهرا گمار

زیست شناسی –علوم جانوری

کارشناسی

رضا حبیبی پور

سیمین چاوشی

زیست شناسی –علوم جانوری

کارشناسی ارشد

رضا حبیبی پور

شکوفه شیرازیانی

زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی –میکروبیولوژی

کارشناسی

رضا حبیبی پور

زهرا گمار

علوم کامپیوتر

کارشناسی

مرتضی امیرآبادی

شکوفه شیرازیانی