فرمها و بخشنامه ها (تحصیلات تکمیلی)

دانشجویان محترم مقطع دکتری و مقطع کارشناسی ارشد می توانند جهت تسریع در انجام درخواست ها و یا آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور به جدول زیر مراجعه نموده  و فرمها یا بخشنامه های مورد نظر خود را دریافت نمایند.

(آخرین ویرایش 20 /4/ 1395)


پروپوزال ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی

 

تذکر مهم

با توجه به بخشنامه شماره 70/14378 مورخ 94/3/5 من بعد می بایست نگارش پایان نامه های ارشد و دکتری تخصصی به صورت دورو  انجام گیرد


دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی می توانند جهت آگاهی از سرفصل دروس هر رشته کلیک نمایند


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


فرم های مرتبط با پروپزال:

فرم طرح تحقیق

فرم الف (اطلاعات پایان نامه‌های کارشناسی ارشدودکترای حرفه ای)

سیاه ه وارسی پروپوزال توسط استادمحترم راهنما

سیاهه وارسی پروپوزال توسط استاد محترم داور

فرم تعهد دانشجودرقبال وضیعت ظرفیت اساتید راهنماومشاورپایان نامه ارشد

پروپزال ویژه دانشجویان دانشکده علوم انسانی

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری

 


فرم های پیش از دفاع:

تعیین وقت دفاع

فرم های 1 تا 4 قبل از دفاع

فرم گزارش سه ماهه پایان‌نامه کارشناسی ارشد

فرم اعلام اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم مجوزدفاع ازپایان نامه

فرم ب (پرینت و cd)

فرم اعلام اطلاعات آماری

درخواست استفاده از تسهیلات مالی


فرم های پس از دفاع:

فرم تاییدیه اصلاحات پس ازدفاع

فرم مجـوزصحـافی پایان نامه کارشنـاسی ارشـد

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تاییدیه داوران

تعهدنامه اصالت رساله یاپایان نامه

فرم ثبت نام و توصیف پایان نامه

فرم درخواست نمره از 18

 


دانشجویان مقطع دکتری

کلیه فرم های مربوط به پایا ن نامه ویژه دانشجویان دکتری

فرم الف فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای


فرمت نگارش پایان نامه

آیین نامه نگارش پایان نامه

فرمت نگارش پایان نامه های رشته های زبان انگلیسی

طرح پشت جلد

منشور اخلاقی

 

بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد

آیین نامه دوره دکتری

بخشنامه دوره دکتری پژوهش محور

مقالات مستخرج ازپایان نامه

نحوه درج مشخصات نویسندگان مقالات

نویسنده مقالات مستخرج ازپایان نامه

حق الزحمه استاد ان راهنما،مشاورو داور پايان نامه هاي ارشد ودکتراي حرفه اي .

چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ودکتراي حرفه اي ورساله دکتراي تخصصی

تشویق مقالات علمی

کیفیت انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

درخصوص پایان نامه های به زبان انگلیسی

مدارک لازم جهت اخذ  مجوزهمکاری برای استاد ان راهنما ی جدید

فرایند برگزاری جلسه دفاعیه

فرایند تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

عدم امکان دفاع پیش ازموعد مقرر

مدارک لازم برای ارائه به مدیر پژوهش دانشکده جهت برگزاری جلسه دفاعیه

آخرین ویرایش 95/2/20