مراجع قضايي و اداري

بخش ديگري از امور حقوقي مربوط به شركت در دادسراها و دادگاه هاي مختلف حقوقي ، جزايي ، انقلاب ، شوراي حل اختلاف و ... مي باشد.

پس از بروز هرگونه اختلافي في مابين دانشگاه با افراد مختلف ، اداره حقوقي سعي مي نمايد از طريق سازش و مصالحه به رفع مشكل پيش آمده بپردازد و در صورت عدم رفع مشكلات موضوع به مراجع قضايي ارجاع مي-گردد و از اين طريق اقدامات لازم با حضور نماينده حقوقي دانشگاه صورت مي پذيرد.

اين اقدامات شامل شكايات كيفري به دادسراهاي عمومي وانقلاب ، دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، اداره كار ، بازرسي و ساير مراجع از سوي دانشگاه و يا حضور دانشگاه جهت دفاع مي باشد.


قسمت ديگري از كارهاي اداره حقوقي به مراجعه به ادارات و سازمان هاي مختلف جهت انجام موارد مختلفي كه به اين اداره مرتبط است را شامل مي شود. (جهت امور مختلف از جمله بيمه ، تهيه اسناد دانشگاه ، زمين ، كاربري ، امور دريافت وام جهت دانشگاه ، وصول مطالبات و ... )