اداره حقوقی

اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وظایفی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی ـ اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ناحیه سازمان مرکزی ـ انعقاد قراردادها و رسیدگی به پرونده ها و دعاوی اداری استخدامی مرتبط با مسائل حقوقی ، انجام امور بورسيه اساتيد و امور مشاوره در خصوص مسائل مختلف ، به شرح ذیل را دارا می باشد:


1ـ تنظیم متن قراردادهاـ سابقه نامه ها و موافقت نامه های دانشگاه آزاد اسلامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهار نظر و ارائه و رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از ناحیه سازمان مرکزی .
2ـ شرکت در جلسات محاکم قضایی و پیرامون دعاوی له یا علیه دانشگاه و استماع اظهارات و اظهار نظر راجع به موضوعات مطروحه طبق قوانین و مقررات و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه در جهت تامین منافع قانونی دانشگاه در سطح استان و خارج از استان.
3ـ وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات اجرائی ثبت و یا اجرای محاکم دادگستری
4ـ ارائه مشاوره در زمینه های مباحث حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی و به ریاست محترم دانشگاه ـ معاونین و مدیران ـ و کلیه روسای دانشگاه ها در سطح استان
5ـ شرکت در کمیسیون معاملات و جلسات و رهنمود لازم به منظور ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی شرکت در جلسات اداره کار ـ کمیسیون های ماده 100 و ..... و دفاع از منافع دانشگاه و شركت در كميته هاي انضباطي مختلف.
7ـ اظهار نظر و ارائه راهنمائی های لازم در خصوص مفاد آیین نامه ها بخشنامه ها و مقررات پیشنهادی از طرف دانشگاه
8ـ اجابت امور درخواستی توسط سازمان مرکزی دانشگاه
9ـ انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع توسط مقام مافوق