بورسیه

اساتيدي كه با تقاضاي بورسيه ي آنها از سوي واحد موافقت به عمل مي آيد و مراحل مختلف پذيرش از سوي سازمان مركزي منتج به موافقت مي شود با مراجعه به اين اداره مدارك لازم جهت بورسيه را تهيه مي نمايند و سپس 2 قرارداد رسمي و عادي بين دانشگاه و دانشجوي بورسيه منعقد مي شود.

مدارك لازم جهت انعقاد قرارداد بورسيه :

1- تصوير گواهی موافقتنامه بورسيه. (2 عدد)
2- معرفی دو نفر ضامن با شرايطِ : کارمند رسمی ادارات دولتی يا عضو هيئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی به همراه گواهی ضمانت بورسيه(كسر حقوق)از سازمان مربوطه.
3- تصوير شناسنامه بورسيه (تمام صفحات) و ضامنين(صفحه اول) . (2 سری)
4- تصوير آخرين حکم کارگزينی بورسيه و ضامنين. (2 سری)
5- تصويرکارت پايان خدمت بورسيه و ضامنين. (2 سری)
6- تصوير کارت ملی بورسيه و ضامنين. (2 سری)
7- ارائه شماره تلفن و نشانی بورسيه و ضامنين به اداره حقوقي.
8- دريافت برگ معرفی از اداره حقوقي جهت حضور بورسيه و ضامنين در دفتر اسناد رسمی.
9- پرداخت چك به مبلغ هشتاد ميليون تومان جهت رشته هاي علوم انساني و علوم پايه و مبلغ يكصد ميليون تومان جهت رشته هاي فني و مهندسي كه در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل مي نمايند و دانشجوياني كه در  دانشگاه هاي دولتي تحصيل مي كنند مبلغ بيست ميليون تومان.
10- ارائه گواهي اشتغال به تحصيل بورسيه از محل تحصيل.
11- حضور بورسيه و ضامنين در دفتر اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد.

قراردادهاي بورسيه انواع مختلفي دارد از جمله قرارداد عادي و رسمي كه هر كدام از آنها نيز به چند دسته تقسيم مي شوند از جمله قرارداد بورسيه اي با دانشجوي دانشگاه دولتي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشگاه خارج از كشور و نيز از جهت پرداخت شهريه به چند قسمت تقسيم مي شوند.
يك نمونه از قراردادهاي عادي جهت اطلاع از مفاد تعهداتي كه دانشگاه از بورسيه اخذ مي نمايد ، و تعهدات متقابل و شرايط فسخ و  جريمه هاي مربوطه و غيره در ذيل مي باشد:

نمونه قرارداد اعطای بورس تحصیلی (دکتری عادی) مربوط به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

این قرارداد بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با نمایندگی آقای .................. به نشانی : همدان بلوار امام خميني (ره) بلوار پرفسور موسیوند که در این قرارداد دانشگاه نامیده می شود و خانم/آقاي .................. به نشاني : ....................................................... که در تاریخ ...................در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ............  در رشته .................. ودر مقطع تحصیلی دکتری شروع به تحصیل نموده است و دراین قرارداد بورسیه نامیده می شود، منعقد می گردد.
تبصره1: اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است ودر صورت تغییر آن طرفین متعهد  به اعلام آدرس جدید ظرف مدت یک هفته به  طرف مقابل می باشند. درغیر این صورت کلیه مکاتبات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده محسوب می شود .

الف) تعهدات دانشگاه :                                      
ماده 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  به منظور تأمین کادر هیأت علمی مورد نیاز خود به نا مبرده فوق بورس  تحصیلی در رشته ......................... اعطاء می نماید.
ماده 2- پرداخت کلیه شهریه و هزینه تحصیل بورسیه به عهده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می باشد .

ب) تعهدات بورسیه
ماده 3- بورسیه موظف است بطور تمام وقت و منطبق با آیین نامه های آموزشی مربوط به امر تحصیل و تحقیق بپردازد.

ماده 4 - مدت تحصیل با توجه به رشته تحصیلی د کتری حداکثر 4 سال و غیر قابل تمدید خواهد بود و بورسیه لازم است که با حدا قل معدل 15 این دوره را به پایان برساند.

ماده 5- بورسیه در طول مدت استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه حق اشتغال و یا استفاده از بورس تحصیلی یا کمک هزینه دستگاه اجرائی دیگری اعم از آموزشی یا غیرآموزشی و یا تدریس در دانشگاه و یا مؤسسات دیگر را ندارد. بدیهی است تحقق هر یک از موارد تخلف باعث اعلام فسخ قرارداد و وصول مبالغ هزینه شده و خسارت وارده از بورسیه و ضامنین طبق ماده 10 قرار داد خواهد شد.      

ماده 6- بورسیه مکلف است پس از پایان بورس تحصیلی به مدت 2 برابر زمان تحصیلی استفاده از بورس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و یا هر محلی که دانشگاه آزاد اسلامی صلاح دید ، پس از اتمام  تحصیل و تحقق کامل شرایط قرارداد به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی بپردازد.

تبصره 2: زمان شروع تعهدات بورسیه از تاریخ فارغ التحصیلی و به شرط داشتن شرایط ، لازم است.
ماده 7- بورسیه پس از گذراندن امتحان جا مع و کسب مجوز از سازمان مرکزی می تواند مسئولیت اجرائی داشته باشد.

ماده 8- بورسیه مجاز به تدریس به صورت حق التدریس در هیچ یک از واحدهای دانشگاهی نیست و فقط می بایست موظفی خود را در واحد بورس دهنده تکمیل نماید.
تبصره 3: بورسیه که قبلاً عضو هیأت علمی نبوده تا پایان تحصیلات به عنوان مربی پایه یک خواهد بود.
تبصره 4: ساعت تدریس بورسیه 8 ساعت می باشد که در صورت نیاز و موافقت ذینفع و واحد مربوطه ساعت موظفی تا 12 ساعت قابل افزایش است .

ماده 9- بورسیه متعهد است نسبت به گذراندن تعداد 8 واحد درسی (دروس اصول تعلیم وتربیت، روانشناسی تربیتی ، مدیریت آموزشی وارزشیابی آموزشی) علاوه بر دروس رشته تحصیلی مربوط ، ترجیحاً از نخستین تابستان سال تحصیلی در کلاسهایی که از طرف دانشگاه تشکیل می گردد شرکت نموده و با میانگین نمره 15 واحدهای مزبور را طی نماید. 

ماده 10- در صورتیکه بورسیه در حین تحصیل یا پس از فراغت از تحصیل از انجام تعهدات  خود استنکاف ورزد ، مکلف است علاوه بر هزینه های اجرائی و دادرسی مربوط دوونیم برابر کلیه مبالغ هزینه شده بابت شهریه تحصیلی و مزایای منحصر حاصل از بورس را بعنوان  اصل مبلغ هزینه شده و ضرر و زیان به دانشگاه پرداخت نماید.در غیر اینصورت نسبت به تأمین مبلغ مزبور از محل سفته های شماره : .............................................  به تعداد .................  فقره مورخ ................... (سفته به تاریخ روز صادر شود ) به مبلغ .......................................... ريال که به دانشگاه به عنوان وثیقه تسلیم نموده است اقدام خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ماده 11- نامبردگان ذیل قرارداد ضمن تقدیم تصویر شناسنامه و سایر مدارک اشتغال خود با امضاء ظهر سفته های  مذ کور در ماده 10 پرداخت دو ونیم برابر هزینه ها معادل وجه سفته ها ودر صورت انجام هزینه اضافه زاید بر مبلغ سفته ها  حسب اعلام دانشگاه را ضمانت نموده و متعهد به پرداخت وجه اعلامی گردیدند. بدیهی است دانشگاه می تواند به مدیون اصلی و  یا هر یک از ضامنین منفرداً یا مشترکاًً به هر سه جهت وصول طلب خود رجوع نمایند.
تبصره 5:  ضامن بایستی منحصراً عضو هیأت علمی رسمی قطعی یا آزمایشی تمام وقت دانشگاه و یا کارمند رسمی دولت یا بازنشستگان مستمری بگیر باشد.
تبصره 6: ملاک تشخیص و تعیین بدهی بورسیه دفاتر و اسناد دانشگاه می با شد و بورسیه و ضامنین حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب نمودند.
تبصره 7:  مدرک تحصیلی بورسیه تا پایان ا نجام تعهدات نزد واحد بورس کننده خواهد ماند و بورسیه حق مطالبۀ آن را  تا پایان مدت تعهدات از خود سلب نمود.


ماده 12- اسقاط حق فسخ از بورسیه در طول مدت قرارداد ودوره تعهد خدمت بعمل آمد لیکن دانشگاه می تواند در صورت بروز یکی از موارد ذیل قرارداد حاضر را راساً فسخ نماید .
1-12- بورسیه به دلائل آموزشی قادر به ادامه تحصیل نباشد.
2-12-  بورسیه شرایط عمومی عضویت در هیأت علمی دانشگاه را از دست بدهد.
3-12-  بورسیه از عهده انجام برنا مه های آموزشی ارائه شده بر نیاید.
4-12-  بورسیه دلیل قانع  کننده ای برای انصراف از ادامه استفاده از بورس ارائه ندهد
5-12-  مشخص گردد بورسیه قبلاً بورسیه واحد دیگری بوده و با آن واحد قطع همکاری نموده باشد.
تبصره 8: مرجع تشخیص و ارزیابی موارد فوق شورای مرکزی بورس است و بورسیه حق اعتراض به تصمیم  شورا را  ازخود سلب نمود.
تبصره 9: درصورت تحقق هر یک از بندهای ماده 12 و فسخ قرارداد، بورسیه علاوه بر پرداخت هزینه های اجرائی و دادرسی مربوط متعهد به پرداخت 5/2 برابر مبالغ هزینه شده، حسب اعلام دانشگاه خواهد بود . ضامنین موضوع ماده 11 با ضمانت از بورسیه پرداخت وجوه اعلامی را نیز ضمانت نمودند.

ماده 13-درصورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه این حوادث باعث تعلیق درانجام موضوع قرارداد گردد ، اگر مدت تعلیق به مدت یک ترم تحصیلی باشد. پس از رفع موانع تعهدات، بورسیه پابرجا خواهد بود و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد و در صورت ادامه تعلیق به بیش از یک ترم تحصیلی یا عدم امکان اجرای قرارداد به لحاظ حوادث قهریه وفورس ماژور حسب مورد اتخاذ تصمیم درخصوص فسخ یا ادامه آن منوط به تصمیم شورای بورس سازمان مرکزی دانشگاه می با شد  و این تصمیم به هر نحو که باشد مورد قبول بورسیه بوده و بورسیه حق هیچ-گونه اعتراضی نسبت به تصمیمات شورای مذکور را نخواهد داشت.

ماده 14- فارغ التحصیلان بورسیه های دوره دکتری که دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معا فیت دائم  می باشند از زمان فراغت از تحصیل تا زمان تأ یید حکم استادیاری (مشروط به تکمیل نمودن 16 ساعت موظف وحضور 32 ساعت در هفته ) می بایست از حقوق و مزایای مرتبه مربی تمام وقت (حق مرتبه علمی و حق جذب) بهره مند شوند.

ماده 15- فارغ التحصیلان بورسیه های دوره دکتری فا قد کارت خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (مشمول) پس از اتمام تحصیلات می بایست از طریق حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت انجام امور لازم و کسب مجوز استفاده از طرح خدمت مشمولان متخصص اقدام نمایند و در صورتیکه مجوز فوق صادر نگردد پس از اتمام  خدمت نظام وظیفه یا ارائه معافیت دائم جهت انجام تعهدات به واحد مربوطه مراجعه نمایند.


ماده 16-در برخی از رشته ها که دانشگاه به آنها نیاز مبرم  ندارد می تواند  هر نوع بورس را منتفی کند  که در این  صورت فرد بایستی شهریه تحصیلی را شخصاً بپردازد.

ماده 17- در صورتیکه بورسیه بنا به هر دلیل با واحد بورس دهنده قطع همکاری نماید حق استخدام وبورسیه شدن در سایر واحدهای دانشگاهی را ندارد.

ماده 18- در صورتی که دانشگاه ناچار به اقدام قانونی جهت وصول خسارت عدم انجام تعهدات بورسیه گردد کلیه  هزینه های دادرسی و اجرائی بر عهده بورسیه و ضامنین خواهد بود. 

ماده 19- رعایت مفاد آیین نامه بورس تحصیلی دانشگاه و سایر مقررات و بخشنامه  های صادره قبلی و بعدی برای طرفین لازم  الا جرا است . این قرارداد در19ماده و5 بند و9 تبصره و در 3 نسخه تنظیم ودر تاریخ  .................................. توسط طرفین و ضامنین امضاء شده و کلیه نسخ در حکم واحد است.


پس از انعقاد قرارداد بورسيه ، يك نسخه از قراردادها به اداره كل حقوقي سازمان مركزي و يك نسخه به اداره كل استخدام هيأت علمي جهت تأييد ارسال مي شود و رونوشت آن جهت صدور حكم كارگزيني به اداره كارگزيني هيأت علمي واحد ارسال مي شود.