معرفی معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی

علیرضا پیرحیاتی

 

سوابق تحصیلی:

1- کارشناسی : رشته مدیریت بازرگانی

2- کارشناسی ارشد: رشته مدیریت بازرگانی

3- دکتری تخصصی: رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

سوابق کاری:

1- مسئول روابط عمومی بانک کشاورزی استان همدان از سال 80-82

2- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 81

3- معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر از سال 82-87

4- رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد از سال 89-92

5- عضو شورای گسترش آموزش عالی استان همدان

6- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی استان همدان

7- عضو شورای پژوهشی استان همدان

8- معاون سما واحد همدان از سال 92-93

9- دبیر شورای سیاست گذاری سما در استان همدان

شرح وظایف :
 • ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه های ساز مان مر کزی ،منطقه و مصوبات شورای اداری واحد به زیر مجموعه
 • بررسی و تایید کلیه خرید های واحد تا سقف ریالی کمیسیون معاملات و همچنین قرار داد های منعقده
 • بررسی و تایید کلیه مبالغ پر داختی واحد اعم از فاکتور ها ،صورت وضعیت ها ،قرار داد ها ،ماموریتها و ...
 • بررسی و تایید کلیه اسناد مالی
 • عضو اصلی شورای اداری ،کمیسیون معاملات ،کمیته بودجه ،کمیته وام کار کنان و اساتید ،کمیته انظباطی کار کنان ،کمیته ترفیع و شرکت در جلسات مذکور
 • رسیدگی به امور مالی و اداری کلیه مراکز تحت پوشش واحد

 


 

مدیر مالی

خانم آزیتا بیابانگرد از سال 1368 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان فعالیت می نماید . ایشان دارای  مدرک کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد و از سال 1380 با سمت رئیس حسابداری و از سال 1382 تا کنون در سمت مدیر امور مالی واحد همدان خدمت می نماید .
دوره های کارگاهی و مهارتهای طی شده تخصصی ایشان به میزان 324 ساعت از قبیل (کارگاههای آموزشی مدیران مالی – قرارداد های تجاری – آشنایی با قانون کار – مدیریت خرید و انبارداری ،تئوری های سازمان و مدیریت ویژه مدیران و Excel در حسابداری) و همچنین گذراندن دوره های کار گاهی غیر تخصصی به میزان 610 ساعت می باشد .

شرح وظایف:

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی
 • نظارت بر کلیه در یافتها و وصولی های واحد (شهریه ) طبق آیین نامه ها و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضا هیات علمی و حق التدریس و غیره
 • نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها و پرداختهای عمرانی
 • نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره
 • نظارت بر خرید ها و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مر کزی
 • نظارت بر پرداختها و انطباق آنها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی
 • نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مدارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه و همچنین نظارت بر نگهداری اسناد و مدارک مالی
 • نظارت و همکاری در تهیه تراز نا مه های ما هیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حساب های فی مابین واحد و پیش پرداخت ها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرتهای بانکی
 • عضو کمیته وام کار کنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه ها صادره از سازمان مر کزی
 • نظارت بر اجرای دقیق رسید ها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی )
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد از قبیل بودجه های سه ماهه و پیش بینی بودجه سال آتی
 • نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آئین نامه و بخشنا مه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها از طریق هماهنگی با مسئولین ذیربط
 • عضو کمیته تسهیلات اعطایی به دانشجویان و نظارت بر پرداخت وامهای مختلف به دانشجویان برابر ضوابط و بخشنامه های سازمان مرکزی و وزارت علوم

 


 

مدیر اداری

جناب آقای جواد نیک نفس


شرح وظایف:

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستور العملهای مصوب دانشگاه
 • بررسی و اظهار نظر در مورد جریان کار اداری به منظور حذف مراحل زائد (تسریع و بهبود روشهای انجام کار )
 • شرکت در جلسات کنفرانسها و شورا ها به منظور تبادل نظر پیرامون مسائل تخصصی اداری و تهیه گزارش از نتایج حاصله برای مقام مافوق
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در ارتباط با عوامل زیر مجموعه
 • انجام کلیه امور به دبیری کمیسیون معادلات دانشگاه
 • انجام کلیه امور مر بوط به کمیته انظباطی دانشگاه
 • انجام سایر امور مر جوعه حسب تشخیص مقام ما فوق