فعالیت های انجام شده توسط معاونت عمرانی دانشگاه در سه ساله اخیر

 1. تکميل ساختمان دانشکده علوم انساني (60 کلاسه) به متراژ حدود 11000 متر مربع و شروع بهره برداري از ساختمان و انجام مراحل تنظيم صورتجلسه تحويل موقت و قطعي پروژه از طريق سازمان مرکزي
 2. تکميل عمليات محوطه ساختمان دانشکده علوم انساني به متراژ 9070 مترمربع همراه پارکينگهاي مسقف جانبي
 3. تکميل سه بلوک ساختمان خوابگاه خواهران به متراژ مجموع 9558 متر مربع و شروع بهره برداري از ساختمان هاي مذکور و تهيه صورتجلسه تحويل موقت
 4. تهيه نقشه ها، اسناد مناقصه، برگزاري مناقصه و عقد پيمان جهت احداث ساختمان پرديس علوم و تحقيقات همدان به متراژ 5500 متر مربع و پيشرفت عمليات عمراني پروژه مذکور تا مرز 50%
 5. تکميل عمليات ساختمان دانشکده علوم پايه به متراژ 3328 متر مربع و شروع بهره برداري از ساختمان مذکور و تهيه صورتجلسه تحويل موقت و قطعي
 6. تکميل المان شهداء به متراژ 725 متر مربع
 7. تکميل محوطه المان شهداء به متراژ 8400 متر مربع
 8. تهيه نقشه ها، اسناد مناقصه، برگزاري مناقصه و عقد پيمان جهت احداث ساختمان مرکز بهار به متراژ 3938 متر مربع و پيشرفت عمليات عمراني پروژه مذکور تا مرز 90%
 9. تهيه نقشه ها، اسناد مناقصه، برگزاري مناقصه و عقد پيمان جهت احداث ساختمان مرکز کبودرآهنگ به متراژ 4000 متر مربع و پيشرفت عمليات عمراني پروژه مذکور تا مرز 50%
 10. پيشرفت پروژه ساختمان آزمايشگاه به متراژ 5400 متر مربع تا مرز 90%
 11. پيشرفت پروژه چهار دستگاه کارگاه آموزشي به مجموع متراژ 5000 متر مربع تا مرز 90%
 12. تکميل عمليات احداث ساختمان مرکز نهاوند به متراژ 4860 متر مربع
 13. تکميل عمليات احداث محوطه مرکز نهاوند به متراژ 5000 متر مربع
 14. پيشرفت عمليات پروژه آمفي تاتر به متراژ 1850 متر مربع تا 50%
 15. احداث ساختمان هاي مشاوره دانشجويي، سالن تيراندازي، مرکز فروش کتاب دانشگاه، ، فضاي اتوماسيون دانشجويي، فضاي جديد بانک دانشگاه و بوفه مرکزي دانشگاه در قالب تغيير کاربري فضا
 16. احداث فروشگاه مرکزي دانشگاه
 17. احداث ساختمان مديريت خوابگاه ها
 18. احداث ساختمان ورودي دانشجويان به صورت مجزا جهت دانشجويان
 19. شروع عمليات محوطه پارک بانوان به متراژ 11000 مترمربع و پيشرفت پروژه تا مرز 40%
 20. تعمير و بهسازي ساختمان دانشکده فني مهندسي به طور اساسي
 21. تعمير و بهسازي ساختمان دانشکده هنر و معماري
 22. تعمير و بهسازي محوطه سايت دانشگاه شامل سنگفرش معابر به متراژ 1100 متر مربع، جدول و آسفالت معابر
 23. محصور کردن خوابگاه هاي خواهران با طرح ديوار دو رو نما با متراژ 1200 متر مربع و احداث مجتمع خوابگاهي
 24. پيشرفت 70%  محوطه مجتمع خوابگاهي خواهران
 25. تکميل ساختمان حوزه معاونت عمراني دانشگاه به متراژ 1257 متر مربع
 26. تکميل احداث پروژه گلخانه مرکزي به متراژ 903 متر مربع و اجراي محوطه اطراف آن به متراژ 3250 متر مربع
 27. زيباسازي و اجراي نماي ديوار ورودي دانشگاه به متراژ 600 متر مربع
 28. بهسازي و نوسازي ساختمانهاي شهيد بهشتي و شهيد مدني به متراژ 2800 متر مربع
 29. احداث ساختمان مرکزي شهداي محراب به متراژ 650 متر مربع
 30. پيشرفت 95% موزه مردم شناسي و جانور شناسي دانشگاه
 31. پيشرفت 40% مرکز آزمون زبان
 32. پيشرفت 40% سالن ورزشهاي باستاني
 33. پيشرفت 80% محوطه سازي جهت کارگاهاي آموزشي
 34. پيشرفت 40% محوطه سازي جهت ساختمان آزمايشگاه
 35. اخذ پروانه ساختماني چهار دستگاه کارگاه آموزشي از شهرداري
 36. پيگيري خريد زمين علوم تحقيقات و عقد قرارداد واگذاري زمين با سازمان مسکن و شهرسازي
 37. پيگيري خريد زمين پارکينگ دانشجويي از شهرداري همدان
 38. پيگيري پروانه ساختمان علوم تحقيقات از شهرداري همدان تا مرحله انتهايي
 39. انجام فرايند تحويل قطعي پروژه ورزشگاه امام علي (ع) با حضور کارشناسان سازمان
 40. انجام فرايند تحويل قطعي سلف سرويس مرکزي دانشگاه با حضور کارشناسان سازمان
 41. جذب يک کارشناس تاسيسات مکانيکي به صورت قرارداد معين با مجوز سازمان مرکزي
 42. جذب يک کارشناس تاسيسات برقي به صورت قرارداد معين با مجوز سازمان مرکزي
 43. انتخاب اينجانب به عنوان رئيس شوراي عمراني منطقه 5 توسط اعضاء شورا عمراني منطقه
 44. پيگيري تشکيل کلاسهاي ضمن خدمت جهت مديران و کارشناسان عمراني منطقه پنج مثل دوره هاي ايمني کارگاه ها، طراحي و تحليل سازه ها، بازرسي جوش
 45. انتخاب اينجانب به عنوان رئيس کميسيون تدوين استراتژيهاي توسعه در منطقه پنج
 46. تشکيل منظم جلسات شوراي عمراني منطقه پنج و بازديد از پروژه هاي عمراني واحدها با حضور مديران عمراني منطقه