کارکنان

منتشر شده
مهدی صفرزاده
قسمت: اداره اقتصاد دانش بنیان
سمت: رئیس
منتشر شده
مسعود محمودی
قسمت: دفتر روابط عمومی
سمت: مدیر