کارکنان

منتشر شده
علی آقاخانی
قسمت: اداره تربیت بدنی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
منتشر شده
آنیتا احمدی
قسمت: اداره تربیت بدنی
سمت: کارشناس تربیت بدنی خواهران
منتشر شده
محمد جواد برنایی
قسمت: اداره امور دانشجویی
سمت: کارشناس
منتشر شده
صفورا پورحسینی
قسمت: امور سراهای دانشجویی
سمت: مسوول سرای دانشجویی خواهران
منتشر شده
حسین ترابی
قسمت: اداره تربیت بدنی
سمت: کارشناس مسئول
منتشر شده
مهدی صفرزاده
قسمت: اداره اقتصاد دانش بنیان
سمت: رئیس
منتشر شده
مسعود محمودی
قسمت: دفتر روابط عمومی
سمت: مدیر
منتشر شده
محرم مردانی
قسمت: امور مشمولین
سمت: کارشناس مشمولین