آرشیو روزانه : ۱۵ آبان ۱۳۹۷

دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷، به اطلاع میرساند آزمون کتبی مورخ ۹۷/۱۰/۰۷ و آزمون شفاهی مورخ ۰۸ /۱۰/ ۹۷ برگزار خواهد شد” دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع،می باید در اسرع وقت جهت تحویل ابلاغ شرکت در آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷، حضوراً به آموزش دانشکده مراجعه نمایید، بدیهی […]