آرشیو روزانه : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

وجود مقدس و ملکوتی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) امام نخست شیعیان جهان از چنان جامعیت و اکمالی برخوردار است که بزرگان ادیان و مذاهب و متفکران برجسته جهانی را ثناگوی و متحیر ساخته است. گوشه ای از عظمت این امام همام را در کلام آن بزرگان به نظاره می نشینیم: توفیق جرداق شاعر مسیحی: […]