آرشیو روزانه : ۲۰ مهر ۱۳۹۹

⛔️(ورودی های ما قبل ۹۹) 📛حذف و اضافه در سامانه آموزشیار به نشانی 👈 http://edu.iau.ac.ir 👉 انجام میشود. 🔷 ورودی های ۹۶ و ماقبل، روز چهارشنبه ۲۳ مهر؛ 👈 از ساعت ۱۵ الی ۲۱ و ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد 🔷ورودی های ۹۷ و ۹۸ ، روز پنجشنبه ۲۴ مهر؛ 👈 از ساعت ۱۵ الی ۲۱ و ۲۲ الی ۶ صبح […]