۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶
وب سایت http://arss.iauh.ac.ir

 

چاپ مقالات در مجلات معتبر

محورهای همایش

مدیریت ورزش و روانشناسی ورزش
فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی
ورزش همگانی و آمادگی جسمانی
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
بیومکانیک و فناوری ورزشی
حقوق ورزشی
رفتار حرکتی
ورزش بانوان