در راستای اجرای شیوه نامه نوع همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، اساتید گرامی می بایست یا با مراجعه به کارگزینی هیئت علمی و یا تکمیل و امضا فرم و ارسال به ایمیل کارگزینی (heiatelmi.kh@gmail.com) نوع مشارکت خود را برای انجام موظفی حضور در دانشگاه اعلام نمایند. بدیهی است پس از بررسی در جلسه مربوطه و تایید دانشگاه استاد گرامی می تواند در یک یا چند مورد از گزینه های انتخابی خود ساعات موظف حضور خود را انجام دهد.

لازم به ذکر است در شرایط کرونایی نیاز به حضور اساتید در دانشگاه به منظور انجام موظف حضور نیست.