ردیفرشته و گرایش
1         زبان و ادبیات فارسی
2         زبان و ادبیات عرب
3         حسابداری
4         حقوق جزا و جرم شناسی
5         روابط بین الملل
6         علوم سیاسی
7         اندیشه سیاسی در اسلام
8         الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
9         الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی
10      روانشناسی تربیتی
11      روانشناسی عمومی
12      روانشناسی بالینی
13      مشاوره- مشاوره خانواده
14      آموزش زبان انگلیسی
15      مترجمی زبان انگلیسی
16      مدیریت کسب وکار- استراتژی
17      مدیریت کسب وکار- مالی
18      مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی
19      مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی
20      فرهنگ و زبانهای باستانی
21      باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
22      فیزیولوژی ورزشی-فعالیت بدنی و تندرستی
23      رفتار حرکتی- آموزش تربیت بدنی
24      رفتار حرکتی-رشد حرکتی
25      مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
26      مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
27      بیومکانیک ورزشی
28      جغرافیا و برنامه ریزی شهری
29      جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
30      طبیعت گردی
31      علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات
32      ریاضی کاربردی – بهینه سازی
33      آموزش ریاضی
34      ریاضی – جبر
35      ریاضی کاربردی – آنالیز عددی
36      ژئوفیزیک – گرانی سنجی
37      فیزیک – اتمی و مولکولی
38      فیزیک – حالت جامد
39      فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها
40      شیمی – شیمی معدنی
41      زیست شناسی – میکروبیولوژی
42      زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
43      زیست شناسی جانوری – زیست شناسی سلولی و تکوینی
44      مهندسی برق – سامانه های برقی حمل و نقل
45      مهندسی برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی
46      مهندسی برق – سیستمهای قدرت
47      مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
48      مهندسی مکاترونیک
49      مهندسی صنایع – سیستم های مالی
50      مهندسی عمران – زلزله
51      مهندسی عمران – ژئوتکنیک
52      مهندسی عمران – سازه
53      مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
54      مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
55      مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
56      مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب
57      علوم و مهندسی محیط زیست – آلودگیهای محیط زیست
58      علوم و منهدسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین
59      محیط زیست – مدیریت محیط زیست
60      مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
61      مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
62      مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
63      مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
64      تاریخ هنر ایران باستان
65      مهندسی معماری
66      معماری داخلی
67      طراحی شهری
68      برنامه ریزی شهری
69      مدیریت شهری
70      برنامه ریزی منطقه ای