با توجه به تعطیلات مردادماه، تاریخ امتحانات نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ طبق جدول ذیل تغییر می یابد. ضمناً دروس عمومی از ساعت ۱۷ به ساعت ۱۱:۳۰ منتقل شد. 

ردیف

تاریخ قبلی تاریخ جدید

۱

۰۳/۰۶/۹۷

۰۵/۰۶/۹۷

۲

۰۴/۰۶/۹۷

۰۶/۰۶/۹۷

۳

۰۵/۰۶/۹۷

۰۷/۰۶/۹۷

۴

۰۶/۰۶/۹۷

۱۰/۰۶/۹۷

۵

۰۷/۰۶/۹۷

۱۱/۰۶/۹۷

۶ ۱۰/۰۶/۹۷

۱۲/۰۶/۹۷