دکتر طهرانچی هیچ صفحه ای در فضای مجازی ندارد/ اطلاع رسانی به مخاطبان فقط از طریق سایت و پیام رسانهای رسمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام می گیرد.

همانگونه که در گذشته به طور رسمی و در رسانه های دانشگاه نیز به اطلاع خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است که دکتر محمد مهدی طهرانچی در هیچکدام از شبکه های مجازی صفحه ای ندارد و صفحه اینستاگرام منتسب به ایشان جعلی است.
مخاطبان محترم این دانشگاه به ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان توجه داشته باشند که تمامی اخبار و اطلاعات لازم را از سایت و پیام رسانهای رسمی دانشگاه آزاد اسلامی دنبال کنند.
دانشگاه آزاد اسلامی به منظور احقاق حق خود پیگیری های حقوقی و قضایی را در این ارتباط انجام داده و نتیجه آن را به اطلاع مخاطبان محترم می‏رساند.