چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۸

حذف واضافه نیمسال اول ۹۸-۹۷ از مورخ ۸/۰۷/۹۷ لغایت ۱۱/۰۷/۹۶ طبق شرایط وزمانبندی ذیل انجام خواهد شد.

شرایط لازم جهت حذف واضافه :

۱ – درصورتی که از سوی دانشجویان ضرورتی برای تغییر در انتخاب واحد نهایی  احساس نشود، همان دروس انتخابی، نهایی شده و با همان انتخاب واحد اولیه می تواند در کلاسها حضور  یابد.

۲ –  حذف و اضافه  با مراجعه به وب سایت دانشگاه از طریق پورتال دانشجو انجام می پذیرد.

۴ –  دانشجویان درزمان حذف واضافه ،حداکثرامکان حذف ۳  درس را خواهند داشت.

۵-  حذف واضافه ازساعت ۱۰صبح روز یکشنبه  مورخ  ۸/۷/۹۷  انجام خواهد شد.

رشته تحصیلی

تاریخ روز ورودی

کلیه  رشته ها

۰۸/۰۷/ ۹۷ یکشنبه ۹۴ و ماقبل

کلیه  رشته ها

۰۹/۰۷/ ۹۷

دو شنبه

۹۵

کلیه  رشته ها

۱۰/۰۷/ ۹۷

سه شنبه

۹۶

جامانده های کلیه رشته ها ۱۱/۰۷/ ۹۷ چهار شنبه

کلیه ورودی ها